جزوه روانشناسی کودکان استثنایی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستها و انگشتان کوتاه و چاق و بند انگشتان تقریبا گرد است.
*-انگشت کوچک خمیده و خیلی کوتاه است.
*-در نوزادان به علت کاهش انقباض عضالنی انعکاس مور و خیلی ضعیف و یا به کلی از بین رفته است. کمبود انقباض و
شلی عضالت از عالئم مهم و برجسته است به همین علت کودک ساعتها با وجود بیداری در رختخواب می ماند. دانلود کتاب روانشناسی کودکان استثنایی
-رشد کالمی خیلی دیرتر از موعد مقرررشد عضالنی کند و خیلی کم اتفاق می افتد که زودتر از سه سالگی راه بیفتند.
-کف پا صاف، انگشتان پا ضخیم و کلفت تر از معمولدربین عقب مانده ها این نوع کودکان بیشتر ضعف بیانی داشته و حتی در سنین بلوغ نیز گفتار عادی ندارند.
*-به ندرت اتفاق می افتد که یک مرد مبتال به سندرم ران قدرت باروری داشته باشد و تاکنون پدر شدن یک فرد مبتال
به سندرم دان دیده نشده است مگر در اشکال ناقص و موزائیک آن
اخالق:
-افرادی آرام، با محبت، مهربان
-اکثرا با نشاط به نظر می رسند و به موسیقی عالقه زیادی نشان می دهند.
-قدرت همکاری دارند و غیظ و خشم در آنها نادر است.
بهره هوشی:
این بیماران از نظر درجه هوشی بسیار متفاوتند. در میزان یادگیری، تفریح، ذوقها، مهارتها و استعدادها با هم اختالف
دارند.
-بهره هوشی این افراد به طور متوسط ۲۵ تا ۵۰ است. دانلود کتاب روانشناسی کودکان استثنایی
پیشگیری:
در مبحث پیشگیری خواهید دید که آمینوسنتزیس یا پونکسیون مایع آمنیوتیک مادر نقش مهمی در شناختن بیماری
بازی می کند. به خصوص اگر سندرم دان قبالً در خانواده وجود داشته باشد با برداشت از جوانه های جفت که بعداً جفت را
خواهند ساخت از راه واژن در هفته دوم یا سوم حاملگی جهت بررسی اختالالت کروموزومی استفاده می کنند.
نکات:
۱-تاکنون بیان نشده است که در سندرم دان به چه نحو کروموزوم اضافی باعث بروز عقب ماندگی ذهنی می شود. علت
اینکه مادر یا پدر دارای ۴۵ کروموزوم هستند معلوم نیست. بعضی:
جهش تازه ژنی، مواد رادیواکتیو،سن پدر، مصرف داروهای شیمیایی، اختالالت متابولیکی کروموزومها را دخیل دانسته
اند.
درمان: بیماری درمانی ندارد و روشهای مختلف تربیتی آموزشی اساسی درمان است.
۲-تحقیقات اخیر نشان داده که سه پروتئین در خون ۶۰ درصد مبتالیان به سندرم دان وجود دارد و با شناسایی این سه دانلود کتاب روانشناسی کودکان استثنایی
پروتئین در خون زن باردار در هفته های اول بارداری می توان احتمال ابتال به جنین به سندرم دان را دارد.
۳-شانس زائیدن کودک مبتال از مادر مبتال به دان ۵۰ % است.
۲)سندرم صدای گریه گربه یا سندرم صدای گربه
علت: اختالل کروموزوم شماره ۵ .عقیده بر این است که جزئی از کروموزوم مذکور از بین می رود یا مواد شیمیایی آن
فعالیتی ندارند. تعداد کروموزومها همان ۴۶ عدد است.
شکل ظاهری: -گوشهای این بیماران پائین افتاده و آرواره آنان کوچک و عقب مانده است.
-چشمها مورب و فاصله زیادی بین آنهاست.
-جمجمه کوچک است. دانلود کتاب روانشناسی کودکان استثنایی
درمان: بیماری درمان ندارد فقط درمانهای جانبی باعث طوالنی شدن عمر کودک می گر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *