جزوه روانشناسی کودکان استثنایی

جزوه روانشناسی کودکان استثنایی دانلود فایل                                       دستها و انگشتان کوتاه و چاق و بند انگشتان تقریبا گرد است. *-انگشت کوچک خمیده و خیلی کوتاه است. *-در نوزادان به علت کاهش انقباض عضالنی انعکاس مور و خیلی […]

دانلود کتاب ازمایشگاه ژنتیک

جزوه ازمایشگاه ژنتیک دانلود فایل                                                 الگوهای درماتوگلیفیک در سال ۱۲۲۱ ،کامینز، اصطالحی تحت عنوان Dermatoglyphics را مطرح نمود که به معنای مطالعه ی خطوط پوستی اعم از کف انگشت دست و […]

نمونه سوالات ریاضی مهندسی

نمونه سوالات ریاضی مهندسی دانلود فایل                                       نمونه سوالات ریاضی مهندسی در بحث معادلات با مشتقات جزئی (به طور متوسط % ۲۵ لاتاز کل سوا ) ـالف بازنویسی یک معادله دیفرانسیلی با تغییر در متغیر یا تغییر […]

نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل

نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل دانلود فایل                                   یک معادله دیفرانسیل با مشتقات نسبی عبارت است از معادله ای که شامل یک تـابع دو یـا چند متغیره و مشتقات نسبی آن باشد . مرتبه معادله دیفرانسیل با مشتقات نسبی بزرگترین […]

دانلود سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب

سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب دانلود فایل                               در نظر گرفتن حق برای کسی به معنای آن است که دیگران مکلف به رعایت این حق هستند. حق نفقه برای زن، به معنای مکلف بودن شوهر به پرداخت آن است. تالزم […]

دانلود کتاب الکترونیک نوری ۱

جزوه تایپ شده الکترونیک نوری ۱ دانلود فایل                             دانلود جزوه الکترونیک نوری ۱ شرایط هدایت دیود چیست؟ ولتاژ آند نسبت به کاتد بیشتر باشد (البته باید از ولتاژ شکست لایهها که برای سیلیسیم ۶/٠ تا ٧/٠ و برای ژرمانیم ٣/٠ و […]

دانلود کتاب بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

جزوه تایپ شده بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها دانلود فایل                                 دانلود کتاب بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها سیستم مقاوم در برابربارهای جانبی که بتواند بارهای ناشی از زلزله را از طبقات به پی منتقل کند باید بین […]

دانلود کتاب حقوق بازرگانی رشته حسابداری

جزوه تایپ شده حقوق بازرگانی رشته حسابداری و علوم اجتماعی دانلود فایل                             دانلود کتاب حقوق بازرگانی رشته حسابداری الف- دادگاههای عمومی دادگاههایی هستند که صالحیت رسیدگی به تمام دعاوی و شکایات را دارند مگر آنچه که طبق قانون از صالحیت آنها […]

دانلود کتاب بیماری های نوزادان

جزوه تایپ شده بیماری های نوزادان دانلود فایل                               دانلود کتاب بیماری های نوزادان افت ها و ماهیچه ها بالغ تر از بزرگساالن است . دنده ها افقی تر هستند و مدیاستن تحرک بیشتری دارد . در هنگام بررسی نکات زیر […]