صنایع · نوامبر 23, 2023 0

جزوه کنترل پروژه

جزوه کنترل پروژه

جزوه کنترل پروژه

جزوه-کنترل-پروژهجزوه کامل درس کنترل پروژه به صورت دست نویس

مجتمع آموزش عالی لارستان
دکتر مویدی

مباحث مورد بررسی شامل
• الگوریتم زیمنس در موازنه هزینه و زمان
• شبکه های پیش نیازی PN
• محاسبا ت زمانی در شبکه های PN
• تخصیص منابع
• کنترل هزینه
• شاخص های هزینه و پیشرفت کار (شاخص های سنجش عملکرد)
• شاخص عملکرد هزینه ای پروژه
• تخصیص منابع و تسطیع منابع
• شبکه های GERT

دانلود فایل