کتاب اصول سرپرستی رشته کامپیوتر

جزوه تایپ شده اصول سرپرستی رشته کامپیوتر

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب اصول سرپرستی رشته کامپیوتر

 

۶ .برقراری سیستم پیشنهادات
-۱ صاحبنظران معتقدند که با ساختار انعطافپذیر و دوری جستن از خصوصیات سازمانهای بروکراتیک و قید و بندها و ضوابط
سخت و ثابت آن میتوان محیط مناسبی را برای خالقیت کارکنان ایجاد کرد.
-۲ یکی دیگر از عوامل توسعه و خالقیت و نوآوری در سازمان حمایت و پشتیبانی و تشویق نظامند کسانی است که ایدههای تازه
و خالق را بروز نمیدهند.
-۳ هر گاه مدیران سطوح عالی و سیاستگذاران سازمان خود به خالقیت و نوآوری به عنوان فعالیتهای حیاتی باور و اعتقاد نداشته
باشند هیچ فعالیتی در این زمینه در سازمان بقاء و دوام نخواهد یافت.
-۴ ایجاد گروههای تحقیقاتی چند نفره تا واحدهای بزرگ پژوهشی در سازمان همه تقویت کننده توانایی خالقیت و نوآوری در
سازمان است. کتاب اصول سرپرستی رشته کامپیوتر
-۵ موضوعات انحرافی و روزمره محیط کار در اغلب مدیران، طراحان و کارشناسان را از خالق بودن باز میدارد.
-۶ الف( بکارگیری و جذب نیرویهای خالق و نوآور به سازمان
ب( امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوششهای نوآورانه
ج( به کارگیری نتایج از فعالیتهای خالق و دادن پاداش مناسب، افراد دارای خالقیت
د( آزادی عمل کافی در انجام امور، فعالیتها و تالشهای خالق
ب( تصمیم گیری و حل مسأله
تعریف مسئله کتاب اصول سرپرستی رشته کامپیوتر
الف( انتخاب یک راه از میان چند راهکار تصمیم گیری فرآیند تعیین و تشخیص مسئله، یافتن راه حلهای مختلف برای مسئله
ب( جورج هابر میگوید: تصمیم گیری از انتخاب و حل مسئله متفاوت است به نظر وی انتخاب کردن جزئی از تصمیم گیری است
که شامل انتخاب یک مورد از چند مورد انتخاب میگردد.
مختصات تصمیم گیری
مهمترین مختصات تصمیم گیری عبارتند از:
-۱ ترتیبی بودن: این جلوه تصمیم گیری سوابق زنجیره ای آن را از نظر افراد علمی دور میدارد و به ندرت میتوان گفت: تصمیم
مهم تجاری این گونه اخذ میشود.
-۲ فرآیند تصمیم گیری بسیار پیچیده است: فرآیند تصمیم گیری حداقل، مرکب از روابط پیچیده میان متخصصین، مسئولیت
شغلی، تعامل گروهی، سیستمهای ارتباطی و اطالعاتی هنجارها و ارزشها میباشد.
-۳ در تصمیم گیری ارزشهای فردی دخالت دارد: طرز تفکر افراد سیستمهای اطالعاتی و عوامل شبیه اینها بر تصمیمگیری و
نحوه انجام کارها اثر میگذارد لذا فرآیند تصمیمگیری روان میشود و این امر به دلیل سروکار داشتن تصمیمات با ارزشهای
غیرکمی است که از روند غیریکسان متبدار از تفکر افراد ناشی میگردد.
-۴ تصمیمات در یک محیط نبب انجام میشود: هر سازمان مرکب از مجموعه ای از ترکیبات نبب میباشد که در درون آنها
شکل میگیرد در این محیط راهنمای منحنی محدودیتهای شناخته شده و انگیزههای اخذ تصمیم وجود دارد.
– شرایط تصمیمگیری
عبارتند از: -۱ اطمینان -۲ عدم اطمینان -۳ مخاطره کتاب اصول سرپرستی رشته کامپیوتر
متغیرهای تصمیمگیری
الف( اتخاذ تصمیم و اطالعات: ارزش اطالعات برای تصمیم گیرنده براساس پول زمان مخاطره اقتصادی و ارزیابی اثر آن در تصمیم
برآورد میشود.
ب( اتخاذ تصمیم و محیط: -۱ عوامل عمومی و کلی -۲ عوامل عرضه کنندگان -۳ فناوری -۴ عوامل بازاریابی
ج( اتخاذ تصمیم و رفتار: از آنجایی که همه وظایف و اعمال مدیر به صورت تصمیم گیری است حتی زمانی که تصمیمات مقامات
مافوق را اجرا میکند ناچار به اخذ تصمیم است پس بررسی رفتار از نظر ارزشها و معتقدات، استعداد و غیره… بسیار اهمیت دارد.
ماهیت مدیریت حل مسائل:
عبارتند از: -۱ نحوه اجرا به گونه ای است که برای اهداف جاری و حاضر متناسب نمیباشد.
-۲ انتظار میرود انجام کار در زمان آینده برای کسب هدفهای ف01445241 ادامه نیابد.
-۳ هدفهای ارائه شده متغیرند به طوری که از روشهای عملیاتی ف01445241 کسب اهداف آتی منتج نخواهد شد.کتاب اصول سرپرستی رشته کامپیوتر
تعریف مسئله
مسأله عبارتند از یک نیاز احساس شده یا انحراف میان آنچه پیش بینی شده و آنچه که مطلوبست یا بین آنچه که بودنش مطلوب
خواهد بود و صنعت بینابینی است که از یک طرف عدم اطمینان و از طرف دیگر تمایل به حل مسئله احساس میگردد.
مسائل که اغلب در مؤسسات و شرکتها ظاهر میشوند
عبارتند از: الف( مسألهیابی به صورت رسمی: -۱ بصورت مستقیم -۲ غیرمستقیم
ب( مسئله یابی به صورت غیررسمی: که براساس ارتباطات مدیران و دل نگرانیهای آنان و یا بینش آنها نسبت به مسئله سازمان
حاصل میشود از این رو نتیجه گیری که مسئلهیابی غیررسمی امری بینشی است و از کانالهای ارتباط غیررسمی حاصل میگردد.
فرآیند حل مسئله بطور منطقی: کتاب اصول سرپرستی رشته کامپیوتر
فرآیند حل مسئله بطور منطقی عبارتند از:
مرحله اول: بررسی موقعیت و شرایط الف( تعریف مسئله ب( تعیین هدفهای تصمیم گیری ج( تشخیص مسئله
مرحله دوم: ایجاد راه حلها
مرحله سوم: ارزیابی راه حلها و انتخاب بهترین راه حلها: -۱ برحسب هدف و منابع سازمانی -۲ چه مقدار به حل مسئله تأثیر
میگذارد.
مرحله چهارم: اجرای تصمیم و جریان آن: -۱ اختصاص منابع برحسب ضرورت و امکان کسب آن -۲ برای عملیات بودجه و برنامه
زمان بندی شده -۳ زمان و پول پروژه بندی شده
ج( برنامه ریزی
تنظیم برنامه جامع:
تنظیم برنامهها بوسیله واحدهای باالتر شروع شده تا واحدهای پایینی سازمان ادامه مییابد.
در اغلب سازمانها این کار توسط باالترین بخشها یا قسمتها شروع میشود و پس برنامهها بطور متوالی به سطوح پایینتر توسعه
مییابند. نکته مهم این است که هر برنامه سطح پایینتر، خود مبنای برای برنامه در سطح باالیی بعد از آن باشد.
اهداف برنامهریزی:
۱ .افزایش احتمالی در کسب اهداف سازمان، یا ایجاد یک مکانیزم هدایت منطقی عملیاتی بسوی هدفهای تعیین شده
۲ .تکرار بر اجرایی بودن موضوع
۳ .افزایش جنبه اقتصادی بودن کسب هدف
۴ .تهیه ابزار برای کنترل عملیات