نمونه سوالات اندیشه اسلامی

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات اندیشه اسلامی

عقل به دو دسته نظری و عملـی تقـسیم مـی شـود. هـم چنانکـه حکمـت هـم بـه ایـن دو
دسته قابل تقسیم است.
عقل یکی از منابع احکام دین است.
آقای کیرکه گارد از فیلـسوفان ایمـان گـرای مـسیحی معتقـد اسـت کـه ایمـان دینـی اصـیل
هنگامی ظاهر می شود که عقل به پایان خود برسد.
فارابی می گوید: حکمت نظری تعقل متوجه هستی هایی است کـه بـا صـرف نظـر از اراده
انسانی بدست می آید.نمونه سوالات اندیشه اسلامی

الهیات بر دو دسته تقسیم می شوند: ١ -بدیهی ٢ -نظری
الهیات نظری (اعتقادهای نظری) در صورت ارایه دلیـل معقـول هـستند اعتقـاد بـدیهی چـون
امتناع اجتماع نقیضین نیازی به ارایه دلیل ندارد.
پاسکال ریاضی دان معروف فرانسوی به رغم روحیـه اسـتدلالی کـه در مـورد خداونـد دارد از
هرگونه استدلال نظری خودداری می کنـد وی در بیـان نظـر خـود سـکوتی را اختیـار کـرده و در
مقابل به ندای وجدان و دلیل عقلی اکتفا می کند.
روش پاسکال به مصلحت اندیشی پاسکالی معروف است
هزینه ها – سود محتمل . احتمال وقوع = میزان امید
اعتقاد به وجود خداوند در صورت ارایه دلیل معقول، قانع کننده و پذیرفتنی است.
عقل نظری و عملی در حوزه پائین هستی جدای از یکدیگرند و ایندو در حوزه بالای هـستی
متحد و یگانه می شوند.نمونه سوالات اندیشه اسلامی
پاسکال فرض وجود خدا را با سود محتمل بی نهایت می داند.
ایرادهایی که به نظریه پاسکال گرفته شده مثل: آقای جان هیگ قابل طرح است.
از دیدگاههای کیرکی گاردآلمانی که از بنیان گذاران فلسفه فردگرایانه یا همان اگزیـسیالیزم
بود جوهر دین را مربوط به فردیت انسان می داند.
او می گوید که ایمان مقوله درونی وانفسی است و تعقل مقوله ی عینی و آفاقی است.
بر مطالب کیرکی گارد ایرادهای چندی مطرح است که از آن جمله آقـای رابـرت آدامـز مطـرح
کرده است آقای کیرکی گارد اگر چنانچه ایمان جهشی بدون سـنجش عقلانـی باشـد پـس بـا
کلام معیار باید به داخل دریای ایمان بجهیم؟
دیدگاه وین گنشتاین: که اندیشه های آن در دو رساله ی تفکـر متقـدم و تفکـر متـاخر جمـع
شده است.
نمونه سوالات اندیشه اسلامی
اندیشه اسلامی ١
————————
٨
وین گنشتاین فیلسوفی است که تحلیل زبان دارد.
در واقع او یک پوزیویست منطقی است بازی های زبانی یا ایمان گرایـی وی بـسیار معـروف
است ایشان می گویند در هر بازی می توانند از موجه و مجاز بودن حرکتـی خـاص پـرس و جـو
کنیم ولی پرسش از موجد بودن کل یک بازی نارواست.
یعنی هر بازی یک نحوه ی معیشتی دارد که در آن معیشت زیست می کند.
بدون مشارکت با آن نمی توانیم در آن بازی زبانی وارد شویم.
در واقع می گویند ایمان آوردن هم یک بازی ربانی خاص است که در متن حیات دینی رویش
می کند.
آموزه های علمی و فلسفی ربطی با ایمان و باور دینی ندارند.
اجتناب از غرض یابی عقلانی دعاوی دینی بـر خـلاف نظریـه ایمـان گرایانـه اگـر شـدنی نیـز
باشد کار درستی نیست.
آن دسته که می گویند معرفت ما از خداوند بی واسطه و بدون نیاز به دلیـل و برهـان اسـت
نـوعی معرفـت شناسـی اصـلاح شـده را مطـرح مـی کننـد افـرادی مثـل: ویلیـام پـر، آلـستون،
پلاتینگا. نمونه سوالات اندیشه اسلامی

بررسی رابطه ی عقل و ایمان را از دیدگاه پلاتینگا مطرح کنیم:
دغدغه اصلی وی توجیح اعتقاد دینی یا بررسی رابطه ی عقل و ایمان است.
از نظر ایشان معرفت شناسی باید مبنا داشته باشد.
پلاتینگا یک معرفت شناس مبناگراست اعتقادات انسان را به دو دسته تقسیم می کند؟
١ -پایه ٢ -غیرپایه
پایه ها بنای ساختار معرفتی انسان را تشکیل می دهند.
پلاتینگا از فیلسوفان تجربه دینی تلاش می کند کـه نـشان دهـد باورهـای دینـی واقعـا پایـه
هستند. پلاتینگا تحت تاثیر کانون قرار گرفته است.
آقای پلاتینگا معتقد است که این آگاهی از خداونـد ماننـد قـوی ادراک حـسی اسـت کـه در
صورت وجود شرایط مناسب عمل می کند و این همان قاطع ترین برهان بر وجود خداوند است.
تجربه ی دینی یک احساس آگاهی اسـت کـه از مواجهـه ی بـا خداونـد و شـهود او بدسـت
می آید.
باورهای حسی چون مبتنی بر تجربه و دردسترس همگان هستند عمومی هستند.
ولی باورهای دینی که مبتنی بر تجربه های دینـی هـستند و در دسـترس همگـان نیـست،
خصوصی است.نمونه سوالات اندیشه اسلامی
می توان گفـت کـه در حـوزه ی علـوم اسـلامی همـان جـایی کـه روش فعلـی بـه اوج خـود
رسیده (مسائل روایی) کسی از مرگ عقل خبری نداده است.
در مغرب زمین بحـث عقـل سـابقه ی چنـد قرنـی دارد از عقـل زیـاد سـخن مـی گوینـد و در
مشرق زمین که سابقه ١٠-١٢ قرنی دارد هر دو در حوزه ی علم در یک سمت و سو بـا اقتـدار
آمدند و عقلانیت را در کنار وحیانیت مکمل مسائل انسانی قرار داده اند