سوالات اموزش و توسعه با جواب

سوالات تستی و تشریحی اموزش و توسعه با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات اموزش و توسعه با جواب

گارنده مقاله در صدد بود که برابر استاندارد یک کار پژوهشی، با آمار و ارقام و به صورت مصور محدودیت ها و محرومیت ها را – که موجود
است- تحلیل و ارائه نماید و لیکن موضوع اینقدر روشن و قابل درک است که قیاس آن با سایر نقاط کشور عمق ماجرای عقب ماندگی این منطقه را
01445241رغم ظرفیت های فراوانی که خداوند متعال موهبت فرموده اند به گونه ای ترسیم می کند که این منطقه چقدر دور افتاده مانده و در یوم الحساب
مواخذه شوندگان چه بسیارند و البته تذکر می دهد به کسانی که توفیق و سعادت خدمت در این کشور و بالاخص در این منطقه را پیدا کرده اند و
چقدر باید نگران باشند.
از منظری دیگر باید گفت که طرح محرومیت ها با آمار و ارقام و مصور برای رفع مشکل کافی نیست و شاید باعث کاهش انگیزه مدیرانی که در
چند سال اخیر برای محرومیت زدایی تلاش کرده اند، گردد. مهم این است که چه باید کرد؟ مردم این خطه از نظام چه توقعی دارند؟ نقش خود
مردم و خصوصا مسئولان بیش از همه در رفع محرومیت ها و توسعه مدنیت چقدر است؟مردم و مسئولان شعار توام با شعور و عمل”ما می توانیم و
خواستن را”چقدر اعتقاد دارند و در این منطقه نشان داده اند؟ چقدر متولیان توسعه این منطقه از کشور از بومیان همین منطقه هستند؟
آنچه روشن است این که ضرورت اهمیت موضوع از بالاترین مقام کشور تا پایین ترین رده مطرح و در قالب سفرهای استانی و منطقه ای نیز
برنامه های متعددی مصوب گردیده است که در این راستا طرح های مختلفی از سوی دستگاه های لشکری و کشوری در دستور اجرا قرار گرفته و
زیر ساخت ها با سرعت قابل ملاحظه ای در حال تأمین است و البته هنوز در ابتدای راه هستیم و توسعه یک کار دفعی نیست بلکه تدریجی است و
لذا همه بایستی با توکل به خدای متعال و جد و جهد و تلاش خستگی ناپذیر و در جهت کسب رضای خداوند عادل دست در دست هم دهیم و به مهر
میهن خویش را کنیم آباد. سوالات اموزش و توسعه با جواب
نکته آخر مقدمه اینکه نگارنده در طول مدت خدمت خود در این منطقه از کشور که خدمتی آموزشی بوده و با مبادی آموزشی و پژوهشی
مجال کوتاه این مقاله به موضوع بپردازد. ارتباطی تنگاتنگ داشته تا حدی تنگاه ها و مشکلات موجود را از نزدیک لمس و درک کرده است و به همین جهت بر خود وظیفه دانسته تا در
در حد این نوشتار برای روشن شدن اهمیت موضوع ابتدا اهمیت دریا و اقتدار دریایی ج.ا.ا تبیین و سپس ضمن تشریح توسعه و
شاخص های آن، به جایگاه منابع انسانی در توسعه و نقش محوری تربیت و آموزش و اهمیت آن از منظر قرآن، پیشوایان اسلام و انقلاب اسلامی
ایران پرداخته شده است و در ادامه به نقش نهادهای آموزشی و همچنین آموزش های موثر و ضروری در توانمند سازی منابع انسانی سواحل مکران و
گیری و پیشنهادهای مورد نظر ارائه شده است. تأثیراتی که توسعه حاصله در اقتدار دریایی جمهو سوالات اموزش و توسعه با جواب