دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

شمارش دستی پالکتها
۱ برای شمارش دستی پالکتها از محلول ۱ %اگزاالت آمونیوم
استفاده میشود )g 1/1 اگزاالت آمونیوم در mL 100 آب مقطر(.
این محلول موجب تخریب گلبول های قرمز و سفید شده و در صورت پایین بردن کندانسور میکروسکوپ، پالکتهای رقیق
شده با اگزاالت آمونیوم به صورت ذرات کوچک درخشان دیده خواهند شد. محلول اگزاالت آمونیوم تکه های غشای گلبولی را از
بین نمی برد و ممکن است این الشه های سلولی در زیر میکروسکوپ با پالکت اشتباه شوند. از آنجایی که پالکتها ساختاری
گرانوالر، درخشش ارغوانی و ظاهری گرد تا دندریتیک دارند، بنابراین با کمی مهارت می توان آن ها را از الشه های سلولی
تفکیک داد. دستور کار آزمایشگاه خون شناسی
محلول اگزاالت آمونیوم به مدت طوالنی پایدار نبوده و در صورت نگهداری طوالنی مدت، احتمال آلوده شدن آن با ذرات گرد و
غبار و باکتری نیز وجود دارد. بنابراین در هر نوبت، بایستی به میزان مصرف چند روزه ساخته شود تا این محلول همواره تازه
ساخت باشد. باکتری ها به راحتی قادر به رشد در درون محلول اگزاالت آمونیوم بوده و جالب اینکه همانند پالکتها درخشش
دارند. از این رو بعد از تهیه محلول رقیق کننده، آن را با میکروفیلترهای مخصوص ۲۲µ/۰ پاالیش نموده و در ۴ درجه نگهداری
می کنیم. این فیلترها با حذف تمامی باکتری ها و گرد و غبار، حتی باعث استریلیزاسیون میکروبی محلول اگزاالت نیز می شوند دستور کار آزمایشگاه خون شناسی