دانلود کتاب کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

جزوه کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بادامه درصورت تحریک (ترس) و در صورت دانلود کتاب کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی (بی تفاوتی و خطرپذیری) هیپوکامپ ( بازدارنده به هنگام رویارویی با حوادث غیرمنتظره)

ساختارهای متمایل به انگیختگی: دستگاه فعال ساز شبکه ای :

)۱صعودی: چرخه خواب و بیداری -هشیاری و برانگیختگی

)۲نزولی: کشیدگی عضلانی

 

دستگاه اعصاب خودمختار

اعصاب بدنی (SOMATIC NERVES)

اعصاب خودمختار .۱ (AUTONOMIC) سمپاتیک (آدرنرژیک)

.۲ دانلود کتاب کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی (کولینرژیک)

 

چرخه خواب و بیداری:

.۱ خواب آلودگی یا انتقال: تغییر حالت از بیداری به خواب. حضور امواج آلفا در حالت بیداری و به

مرور حین خواب آلودگی نمایان شدن امواج تتا با فرکانس متوس . .۲ خواب رفتگی: شروع خواب و حضور امواج تتا.

.۳ خواب سبک: حضور امواج دوکی بتا – تحریکات صوتی و لمسی منجر به بروز امواج کی (k)

.۴ خواب متوسط: حضور امواج دلتا با فرکانس کم

.۵ خواب عمیق: حضورامواج دلتا با فرکانس بسیار کم و دامنه زیاد

.۶ خواب متناقض: حضورامواج تتا با فرکانس متوس (حرکت لرزشی چشم- گرفتگی عضلانی-افزایش ضربان قلب و تنفس).

گذرگاه های انتقال دهنده های عصبی در مغز

گذرگاه های انتقال دهنده عصبی یک دسته نورون هستند که انتقال دهنده های عصبی را در مغز به صورت شیمیایی جابه جا میکنند.

چهارگذرگاه انتقال دهنده عصبی

)۱ دوپامین: مرکز پاداش – ترشح از کلیه و مغز(جسم سیاه)

)۲ سرتونین: خلق و خو – هوشیاری و خواب- ترشح از هسته های رافی

)۳ نوراپی نفرین: برانگیختگی-جنگ و گریز و هوشیاری – ترشح از غدد کلیوی

)۴ اندورفین: مسکن طبیعی بدن -ترشح از هیپوتالاموس و غدد مخاطی (دهان -بینی -دستگاه گوارش و