دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی ترجمه فارسی

دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی
دانلود کتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ما بحث روشهای تصویربرداری را با نگاه کوتاه به تصاویری که از دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی  فیزیکی به دست نیامده است ، به پایان می بریم. در عوض ، آنها توسط کامپیوتر تولید می شوند. فراکتال ها نمونه های قابل توجهی از تصاویر کامپیوتری هستند. اساساً یک فراکتال چیزی نیست جز یک بازتولید تکراری از یک الگوی اصلی طبق برخی قوانین ریاضی. به عنوان مثال ، کاشی کاری یکی از ساده ترین روش ها برای ایجاد یک تصویر تکه تکه است. یک مربع را می توان به چهار ناحیه مربعی تقسیم دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی که هر یک را می توان بیشتر به چهار ناحیه مربع کوچکتر تقسیم کرد و غیره. بسته به پیچیدگی قوانین برای پر کردن هر زیرمجموعه ، برخی از تصاویر کاشی زیبا را می توان با استفاده از این روش ایجاد کرد. البته ، هندسه می تواند دلخواه باشد. به عنوان دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی ، تصویر فراکتال می تواند به صورت شعاعی خارج از نقطه مرکزی رشد کند. شکل ۱٫۲۲ (الف) فرکتالی را نشان می دهد که به این روش رشد کرده است. شکل ۱٫۲۲ (ب) فراکتال دیگری (“منظره ماه”) را نشان می دهد که قیاس جالبی با تصاویر فضا که به عنوان تصویر در برخی از بخشهای قبلی استفاده می شود ، ارائه می دهد. یک رویکرد ساختارمندتر برای ایجاد تصویر توسط رایانه در مدل سازی سه بعدی نهفته است. این ناحیه ای است که تقاطع مهمی بین پردازش تصویر و گرافیک رایانه ای ایجاد می کند و پایه و اساس بسیاری از سیستم های دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی سه بعدی (به عنوان مثال ، شبیه سازهای فضا) است. شکل ۱٫۲۲ (ج) و (د) نمونه هایی از تصاویر ایجاد شده توسط کامپیوتر را نشان می دهد. از آنجا که شیء اصلی به صورت سه بعدی ایجاد می شود ، تصاویر را می توان در هر منظری از پیش بینی های سطح حجم سه بعدی ایجاد کرد. تصاویری از این نوع را می توان برای آموزش پزشکی و بسیاری از کاربردهای دیگر مانند پزشکی قانونی جنایی و دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی ویژه استفاده کرد.