دانلود کتاب نظریه های ارتباطات

دانلود کتاب نظریه های ارتباطات

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب نظریه های ارتباطات

عقل گرایی وراسیونالیسم شکلگیری تفکر محدود و انتزاعی آدمی بتواند با دنیای پیرامون خودش
فاصله بگیرد و در آن بیندیشد و تفکر کند
انسان درگذشته خود را جزئی از طبیعت میدانست ولی اکنون خود را در مقابل طبیعت میداند.
دکارت سوژه )من اندیشه فاعل شناسا( و ابژه )موضوع شناسایی پدیده مانند شعور( مک لوهان حس
بینایی احساس جدایی و گسست از محیط پیرامون میشود و این جدایی سبب میشود انسان از
موضوع شناسایی بیندیشد عقلگرایی زاییده نظام مکتوب است. دانلود کتاب نظریه های ارتباطات
ّاوری فردگرایی است در نظام شفاهی ارتباط من تابع در کنار دیگران بودن است
فردگرایی: چاپ فن
چون حس غالب شنوایی است وقتی اندیشه و تفکر نوشته شود نمیتوان آن را نقد کرد.
مک لوهان معتقد است مرز گرایی محصول تمدن چاپ است من بهتنهایی یک نوشته را میخوانم و
درباره آن فکر میکنم
ناسیونالیسم ملیگرایی: در نظام ارتباط شفاهی عمدتاا افراد دارای تعقالت قوی قبیلهای هستند
چاپ یعنی نوشته باعث میشود تمام لهجهها به زبان مکتوب تبدیل شود سپس کمکم تمایالت ملی
شکل میگیرد.
مک لوهان ناسیونالیسم عربی محصول مطبوعات در کشورهای عربی بود دانلود کتاب نظریه های ارتباطات
اصالحات مذهبی: پروشتانتیزم قدرت مرکزی را از کنشیان گرفت مجموعه اصطالحات مذهبی از نظر
مک لوهان تحت تأثیر چاپ بود تکثیر نسخههای زیاد در کتاب مقدس سبب شد تفسیر غلط از کنار
مقدس مفید نادیده نباشد سوادآموزی و چاپ راه را بر گسترش علوم باز کرد معرفت چند منجی شده
منابع معتقد شناخت داریم تنها منبع شناخت کتاب مقدس نیست.
فن فقط بر رسانه بهعنوان تحول اجتماعی نگاه میکند ّ از انتقادات برمک لوهان جبرگرایی اورانه
ایده مک لوهان: مطالعات مک لوهان بیشتر بر چگونگی کسب تجربه انسان متمرکز بود تابه
جنسیتی و محتوای آن تجربه
جلسه سوم
دیدگاه والتر بنیامین هنر بازتولید مکانیکی
وی یکی از مبتکران مکتب فرانکفورت که مکتبی انتقادی در   حوز ه علوم اجتماعی و فرهنگ است پور
آثار فکری متفکران این مکتب هنوز تأثیرگذار است دانلود کتاب نظریه های ارتباطات
مقال ه وی اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی است که د ر آن میگوید در عصر بازتولید و تکثیر مکانیکی
آثار هنری و فرهنگی مثل نقاشی معروف اثر خاص، یک و منحصر خود را از دست میدهند مثالا لبخند
ژکوند از لئوناردو داوینچی وقتی بهصورت پوستر چاپ و تکثیر شد این دیگر ویژگی منحصربهفرد خود را
ندارد.
محصوالت فرهنگی هنری دارای هالهای هستند رمز آلودهاند وقتی بازتولید و تکثیر مکانیکی میشوند
در نسخههای متعدد تولید و معروف انبوه میشوند درواقع اصالت و هال ه خود را از دست میدهند به
عبارتی اگر درگذشته آثار فرهنگی هنری دارای ارزش آیینی بودند یعنی مصرف آنها نیازمند آیین و
مناسک خاص بود اما بار تولید و تکثیر مکانیکی ارزش آیینی خود را از دست دادند و ارزش نمایش پیدا
کردند
البته بنیامین این را اتفاق مثبتی میداند دانلود کتاب نظریه های ارتباطات