دانلود کتاب مبانی مدیریت دولتی ۲

جزوه تایپ شده مبانی مدیریت دولتی ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب مبانی مدیریت دولتی ۲

انواع شرکتهای دولتی
۱ ) طبقهبندی شرکتهای دولتی با توجه به هدف دولت از تاسیس آنها.
۲ ) تفکیک شرکتهای دولتی بر اساس اهداف و ماهیت و وظایف مندرج در قوانین تاسیس ، یا
اساسنامههای آنها.
طبقهبندی شرکتهای دولتی با توجه به هدف دولت از تاسیس آنها
۱ )شرکتهائی که به منظور اداره صنایع ملی و صنایع سنگین تاسیس شدهاند.
۲ ) شرکتهائی که به منظور ارائه خدمات عمرانی و زیر بنائی به وجود آمدهاند.
۳ ) شرکتهائی که برای توسعه و ترویج صنایع دستی ایجاد شدهاند. دانلود کتاب مبانی مدیریت دولتی ۲
۴ ) شرکتهائی که برای اداره امور بازرگانی انحصاری دولت تشکیل یافتهاند.
۵ ) شرکتهائی که برای ارائه خدمات بیمه ، امور بانکی و مالی به وجود آمدهاند.
۶ ) شرکتهائی که به منظور ارائه خدمات و کاال به سازمانهای دولتی تاسیس شدهاند.
۷ ) شرکتهائی که برای تثبیت قیمتها و کمک دولت جهت تدارک مواد غذائی ایجاد شدهاند.
۸ ) شرکتهائی که به منظور مشارکت با بخش خصوصی ایجاد شدهاند. دانلود کتاب مبانی مدیریت دولتی ۲