دانلود کتاب مبانی مالیاتی

جزوه تایپ شده مبانی مالیاتی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب مبانی مالیاتی

ظرفیت مالیاتی چیست :
ظرفیت مالیاتی، ظرفیت اقتصادى یک کشور در تحمل فشار انواع مالیاتها است. بهعبارت دیگر میزانى که مردم مىتوانند
مالیات بپردازند. تعیین ظرفیت مالیاتى کار دشوار و سختى مىباشد. مهمترین وسیله اندازهگیرى و سنجش ظرفیت مالیاتی،
درآمد سرانه افراد یک کشور است. اقتصاددانان درآمد سرانه را از تقسیم درآمد ملى بر کل جمعیت بهدست مىآورند
.
عوامل موثر درظرفیت مالیاتی : دانلود کتاب مبانی مالیاتی
۱-عوامل انسانى
عوامل انسانى در ظرفیت مالیاتى عالوه بر میزان جمعیت یک کشور بستگى به عکسالعمل آن جمعیت نسبت به پرداخت
مالیاتها و ترکیب طبقاتى افراد کشور دارد که ریشه در فرهنگ و تاریخ هر کشور دارد.
۲-عوامل اقتصادى
عوامل اقتصادى در ظرفیت مالیاتی، به ماهیت اقتصادى یک کشور از لحاظ صنعتی، کشاورزى و… به شرایط اقتصادى
حاکم بر آن کشور، توزیع فعالیتهاى اقتصادى از لحاظ بخش خصوصی، تعاونى و دولتی، ترکیب درآمدى و توزیع
ثروت بین طبقات مختلف کشور بستگى دارد. دانلود کتاب مبانی مالیاتی
۳-عوامل سیاسى
عوامل سیاسى در ظرفیت مالیاتی، زمانى حکمفرما مىشوند که کشور از لحاظ سیاسى به تهدیدات محیطى مختلف از
جانب سایر کشورها، همچون جنگ، بحرانهاى بینالمللی، اقتصادى داخل کشور و … روبهرو باشد دانلود کتاب مبانی مالیاتی