دانلود کتاب قراردادهای ارتباطی امن

جزوه رنگی و تایپ شده قراردادهای ارتباطی امن

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب قراردادهای ارتباطی امن

 

این نوع شبکه برای کاربران محلی از جمله محیطهای دانشگاهی یا
آزمایشگاهها و یا کتابخانه ها که نیاز به استفاده از اینترنت دارند مفید می
باشد. دانلود کتاب قراردادهای ارتباطی امن
در این حالت اگر تعداد کاربران محدود باشند می توان بدون استفاده از
Point Access این ارتباط را برقرار نمود .در غیر اینصورت استفاده از
Point Access ضروری است.می توان با استفاده از آنتن های مناسب
مسافت ارتباطی کاربران را به شرط عدم وجود مانع تاحدی طوالنی تر نمود دانلود کتاب قراردادهای ارتباطی امن