دانلود کتاب قانون تجارت

دانلود کتاب قانون تجارت

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب قانون تجارت

تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعد تنظیم ترازنامه وحساب سود وزیان وتسلیم آن به بازرسان وبـه
مجمع عمومی سالانه.
۲۰ ـ نحوه انحلال اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن.
۲۱ ـ نحوه تغییراساسنامه.
ماده ۹ـ طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوره در ماده ۶ باید مشتمل برنکات زیرباشد:
۱ ـ نام شرکت.
۲ ـ موضوع شرکت ونوع فعالیتهائی که شرکت به منظورآن تشکیل میشود. دانلود کتاب قانون تجارت
۳ ـ مرکزاصلی شرکت وشعب آن درصورتی که تاسیس شعبه مورد نظرباشد.
۴ ـ مدت شرکت.
۵ ـ هویت کامل واقامتگاه وشغل موسسین،درصورتی که تمام یا بعـضی ازموسـسین درامورمربـوط بـه موضـوع
شرکت یا امورمشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکرآن به اختصار.
۶ ـ مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقد وغیرنقد آن به تفکیک وتعداد ونوع سـهام درمـورد سـرمایه غیرنقـد
شرکت تعیین مقدارومشخصات واوصاف وارزش آن بنحوی که بتـوان ازکـم وکیـف سـرمایه غیرنقـد اطـلاع
حاصل نمود.
۷ ـ درصورتی که موسسین مزایایی برای خود درنظرگرفته اند تعیین چگونگی وموجبات آن مزایا به تفضیل.
۸ ـ تعیین مقداری ازسرمایه که موسسین تعهد کرده ومبلغی که پرداخت کرده اند. دانلود کتاب قانون تجارت
۹ ـ ذکرهزینه هائی که موسسین تا آنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت ومطالعاتی کـه انجـام گرفتـه
است پرداخت کرده اند وبرآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت.
۱۰ ـ درصورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکرمشخصات اجازه نامه یـا
موافقت اصولی آن مراجع.
۱۱ ـ ذکرحداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود وتعیـین مبلغـی ازآن
که باید مقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد. دانلود کتاب قانون تجارت
۱۲ـ ذکرشماره ومشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود وتعیین
مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه میتوانند برای پذیره نویسی پرداخت مبلغـی نقـدی بـه بانـک مراجعـه
کنند.
۱۳ ـ تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعـه علاقمنـدان بـه مرجـع ثبـت
شرکتها تسلیم شده است.
۱۴ ـ ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسـس منحـصرا
درآن.
۱۵ ـ چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان. دانلود کتاب قانون تجارت
ماده ۱۰ـ مرجع ثبـت شـرکتهاپس ازمطالعـه اظهارنامـه وضـمائم آن وتطبیـق منـدرجات آنهـا بـا قـانون اجـازه
انتشاراعلامیه پذیره نویسی را صادرخواهد نمود.
ماده ۱۱ـ اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین درجراید آگهی گردیده ونیزدربانکی که تعهـد سـهام نـزد آن
صورت میگیرد درمعرض دید علاقمندان قرارداده شود.
ماده ۱۲ـ طرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه وورقه تعهد سـهام
را امضاءومبلغی را که نقدا باید پرداخت شود تا دیه ورسید دریافت خواهند کرد.
ماده ۱۳ـ ورقه تعهد سهم باید مشتمل برنکات زیرباشد.
۱ ـ نام وموضوع ومرکزاصلی درمدت شرکت. دانلود کتاب قانون تجارت
۲ ـ سرمایه شرکت.
۳ ـ شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن.