دانلود کتاب فارماکولوژی کلیه

جزوه تایپ شده فارماکولوژی کلیه

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب فارماکولوژی کلیه

داروهایی با اثری کوتاه مدت)۴ساعت( ولی قدرت اثر باالیی)دیورز شدید( دارند.
در صورت باال بودن مدت اثر با از دست دادن سدیم و پتاسیم شدید همراه است وکاهش شدید حجم خون می دهد )به
علت دیورز شدید(
دیورز شدید کلر وسدیم
در مواقع اورژانسی که فشار خون بیمار باال است،استفاده از فورزماید به دلیل اینکه طول اثر کوتاهی
دارد،خیلی زود فشار خون بیمار را کاهش می دهد.زمانی که فشار خیلی باال نیست و مریض هوشیار است
، تجویز خوراکی صورت می گیرد.
برخالف مهار کننده های انهیدراز کربنیک، PHخون به صورت قلیایی است)ایجاد آلکالوز متابولیک(.
چون
+
H از لوله های جمع کننده انتهایی ترشح می شود و آلکالوز می دهد.
دفع اسید اوریک که فقط توسط اتاکرینیک اسید صورت می گیرد.
گشادی عروق)Vasodilation )که هم دیورتیک های تیازیدی و هم دیورتیک های هنله ایجاد می
کنند)مکانیسمش ناشناخته است(.
تداخل اثر دیورتیک های هنله با NSAIDs: دانلود کتاب فارماکولوژی کلیه
داروهای NSAIDs باعث مهار پروستاگالندین ها می شوندبا مهار ساخت پروستا گالندین ها درد کاهش پیدا می کند و
همچنین میزان پرفیوژن کلیوی هم کاهش پیدا می کند که در نهایت GFRهم کم می شود.اما داروهای دیورتیک با این
هدف به وجود آمده اند که میزان دفع آب را افزایش بدهند ولی زمانی که GFRکلیوی کم باشد،پس عمال استفاده از
داروهای دیورتیک بیهوده است.
NSAID:آسپرین/ایبوپروفن/و…
پروستاگالندین ها اثر سودمندی در افزایش جریان خون کلیه دارند ولی اثر مخربی در ایجاد حس درد دارند.دانلود کتاب فارماکولوژی کلیه