دانلود کتاب فارماکولوژی هوشبری

جزوه تایپ شده فارماکولوژی هوشبری و اتاق عمل

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب فارماکولوژی هوشبری

قلب به کار برد. فراورده های تزریقی به فرم های امپول(فضای شیشه ای سربسته و حاوی یک دوز دارو مانند
دیازپام)، ویال (فضای شیشه ای با درپوش لاستیکی حاوی چند دوز دارو مانند ویال پنی سیلین)، سرنگهای یک
بار مصرف (اتروپین و پرالیدوکسیم) و محلول های قابل تزریق وریدی با حجم زیاد(سرم دکستروز) وجود
دارند.
:(Inhalations) بخورها
بخورها اغلب شامل مواد ضدعفونی و فرارند که هنگام مصرف مقدار کمی از انها را به اب جوش اضافه می
کنند، در نتیجه ماده فرار شامل ماده موثر داروئی است که به همراه بخار اب استنشاق می شود. برای نمونه می
توان از بخورهایی که دارای منتول و تنطور اکالیپتوس هستند نام برد که در زمستان و مواقع زکام از انها استفاده
می شود.
اسامی داروھا
یک دارو بعد از گذشتن از مراحل تحقیقاتی و پذیرفته شدن جهت مصرف در انسان وارد بازار شده و ممکن
است سه نوع نام گذاری بر روی ان انجام گیرد:
نام شیمیایی:
وضعیت دقیق ترکیب شیمیایی و ساختمان مولکلولی داروها را مشخص می کند، این نام بیشتر برای شیمیدان ها
معنی دار است.( مانند ان ۴-هیدروکسی فنیل استامید که نام شیمیایی استامینوفن است).
نام غیر اختصاصی که مشخص کننده گروه فارماکولوژی داروهاست و اغلب از نام شیمیایی انها اقتباس شده
ولی ساده تر از ان است. در تمام دنیا براحتی این اسامی قابل شناسایی هستند مثل سایمتدین
نام تجارتی:
یا نام اختصاصی دارو که اغلب توسط کمپانی های فروشنده دارو انتخاب می شود، اسامی مناسبی هستند که در
نوشتن انها حرف اول را بزرگ می نویسند و دارای نماد R تجارتی است مانند Tagamet
R
. دانلود کتاب فارماکولوژی هوشبری
۱۱
که اسم تجاری داروی سایمتدین است . چون کارخانه های مختلف اجازه دارند برای هر محصول ژنریک نام
تجاری خاص خود را انتخاب کنند بنابر این برای هر نام ژنریک از دارو چندین نام تجاری وجود دارد.
مکانیزم عمل دارو: دانلود کتاب فارماکولوژی هوشبری
یک دارو بعد از رسیدن به یک غلظت مناسب در محل اثر خود در بدن، اثر درمانی و دلخواه را به وجود می
اورد. در این جهت مولکولهای ترکیبات شیمیایی باید از نقطه ورود بدن به مجاورت بافت محل اثر خود رسیده
و با ان واکنش انجام دهند. میزان پاسخ دارو به مقدار به کار رفته و زمان باقی ماندن ان در بدن بستگی دارد.