دانلود کتاب صورت مغایرت بانکی

جزوه تایپ شده صورت مغایرت بانکی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب صورت مغایرت بانکی

مطلوبست: تهیه صورت مغایرت بانکی به روش رسیدن از یک ماند ه به مانده دیگر
برای حل این مسئله ما ستونهای مربوط به دو صورتحساب را با حروف لاتین نامگذاری کردیم و اقلامی که با رنگ قرمز
مشخص شده اقلام باز دو صورتحساب هستند.
ستون A ستون بدهکار صورتحساب بانک میباشد یعنی ستونی است که بانک این مبالغ رو از حساب موسسه کسر
یا برداشت نموده است و ستون B ستون بستانکار صورتحساب بانک میباشد یعنی ستونی است که بانک این مبالغ رو به
حساب موسسه اضافه یا واریز نموده است.
ستون C ستون بدهکار دفاتر کل شرکت است یعنی ستونی است که شرکت این مبالغ رو به حساب موسسه اضافه یا
واریز نموده است و ستون D ستون بستانکار دفاتر کل شرکت است یعنی ستونی است که شرکت این مبالغ رو از حساب
موسسه کسر یا برداشت نموده است.
طبق توضیحاتی که در بالا ذکر شد حالا به حل مسئله میپردازیم:

 

دانلود کتاب صورت مغایرت بانکی

 

 

۱۱

صورت مغایرت بانکی به تاریخ……
شرکت
مانده طبق دفاتر شرکت ۰۰۰/۳۹۰ مانده طبق صورت حساب بانک ۰۰۰/۱۰۰
اضافه میشود: واریز وجه نقد ۰۰۰/۲۰۰

 

دانلود کتاب صورت مغایرت بانکی

 

 

دانلود کتاب صورت مغایرت بانکی
۱۲
همانطور که گفتیم برای حل مسئله مثلاَ برای رسیدن از مانده دفاتر شرکت به صورتحساب بانک هر آنچه دفاتر شرکت
انجام داده عکس آن انجام میدهیم ( افزایش داده باشد کاهش و بالعکس) و هر آنچه بانک انجام داده مثل آن رفتار
میکنیم یعنی اگر بستانکار کرده به عبارتی افزایش داده باشد ما هم اضافه میکنیم و اگر کاهش یا برداشت کرده ( حساب
بانک را بدهکار نموده) ما هم کاهش میدهیم.
چنانچه طرف راست صورت مغایرت را تهیه نمودیم طرف چپ آن راحت و آسان خواهد بود هر آنچه را در سمت راست
اضافه نمودهایم در سمت چپ در قسمت کسر شود و بالعکس یعنی هر آنچه را درسمت راست در قسمت کسر شود
نوشته ایم در قسمت اضافه شود به مانده طبق صورتحساب بانک اضافه مینماییم.دانلود کتاب صورت مغایرت بانکی