دانلود کتاب سوخت و احتراق

جزوه سوخت و احتراق

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال دیگر اینکه روانشناسی دانلود کتاب سوخت و احتراق شناسایی روان آدمی است و یافته هایی مثلا در مورد به دست آورده است که به صورت یک قانون کلی اند: مانند اینکه میزان دانش قبلی افراد در زمینه یـک  موضـوع ، در سرعت، کیفیت و کمیت یادگیری آن موضوع تاثیر دارد. در این قانون مشخص نیست که چه نوع دانشـی  و برای چه افرادی و به چه میزان در سرعت، کیفیت و کمیت تاثیر دارد. بنـابراین  اینکـه  تمـام  جزئیات این اصل کلی روشن شود به یک سلسله تحقیقات گسترده نیاز اسـت . ایـن  گونـه  تحقیقـات  را تحقیقات کاربردی می نامند که در آنها فرمولهای مشخص برای انواع دانشها ارائه مـی  شـود . پـس  علوم محض نظری برای پاسخ گویی به مسائل روزمره قابل استفاده نیستند و مجدداً بایـد  از نظـر  مطالعه شوند. عمل تبدیل این علوم به قوانین کاربردی یا به کار بستن و به کار بردن علـوم  محـض  در هـر  رشته را تکنولوژی آن علم می نامند.

 

آموزش:

آموزش از نظر دوبوا عبارت است از»مرتب کردن دقیق محیط فراگیر به منظور دستیابی به نتایج مـورد  نظـر  در وضعیت های مشخص.«

گانیه آموزش را روند حل مساله می نامد که هدف از آن تسهیل دانلود کتاب سوخت و احتراق   فراگیر است. از نظـر  گانیـه  معلـم  مسئول آموزش است و با اتخاذ تدابیر آموزشی زیر نقش خود را ایفا می کند:

توضیح روشن هدفهای آموزشی، انتخاب محتوای مورد نیاز شاگرد، مرور پیش دانسته ها در موقع مناسـب ، گرفتن بازخورد، استفاده از وسایل و مواد آموزشی متناسب، ارائه سوالات زیاد و تشویق شاگرد بـرای  ارائـه  پاسخ صحیح و ارزیابی دقیق تکالیف.

آموزش از نظر براون و اتکینس فراهم آوردن فرصت هایی اینکه فراگیران یاد بگیرند.

آموزش فعالیتهایی که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی معلم طرح ریزی می شود.

اگر در تعریف آموزش بر کنش متقابل بین معلم و شاگرد تاکیـد  شـود  منظـور  همـان  آمـوزش  رو در روی کلاسی است.

آموزش از نظر دکتر سیف: هر گونه فعالیت یا تدابیر از پیش طراحـی  شـده کـه  هـدف  آن آسـان  کـردن  در یادگیرندگان است.

آموزش از نظر دکتر فردانش عبارت است از مجموعه تصمیمات و اقداماتی که یکی پس از اتخـاذ  می شود و هدف از آن دستیابی هر چه بیشتر فراگیر به هدفهای آموزشی است.

آموزش یعنی آرایش و چیدمان محیط برای یادگیری آموزش یعنی ایجاد شرایط دانلود کتاب سوخت و احتراق

 

 

 

در آغاز پیدایش و گسترش تکنولوژی آموزشی، آن را عبارت از یک سلسله فعالیتهای نظام مند می دانسـتند  که ماشین، مواد و تکنیک را برای رسیدن به اهداف آموزشی به یکدیگر نزدیک کند.

کمیته تکنولوژی در آکادمی ملی مهندسی آمریکا: »مجموعه ای از معلومات ناشی از کاربرد علوم آموزشی

و یادگیری در دنیای واقعی کلاس درس، همراه با ابزار و روش هایی که که به کار بـردن  علـوم  مربوطـه  را تسهیل می نمایند.

تکنولوژی آموزشی از نظر دکتر فردانش: »مجموعه روشها و دستورالعملهایی که با استفاده از یافتـه  هـای

علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طرح، اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزشی بـه  کـار  گرفتـه  مـی  شود«.