دانلود کتاب سازه های اسکلت فلزی

جزوه تایپ شده سازه های اسکلت فلزی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب سازه های اسکلت فلزی

وقتی که در اثر لنگر وارده بر مقطع تنش کششی ایجاد شده در بتن ا ز مقدار ماکـسیمم قابـل تحمـل آن
بیشتر شود، مقطع در قسمت کششی خود دچار ترک میشود . در این حالت دیگـر در جهـت اطمینـان از
مقاومت کششی بتن صرفنظر میکنیم . حال اگر مقـدار تـنش ماکـسیمم فـشاری ایجـاد شـده در مقطـع از
مقدار ۵fc.0)نصف مقاومت فشاری بتن) کمتر باشـد، رفتـار بـتن در ناحیـه فـشاری بـه صـورت خطـی
خواهد بود و توزیع تنش نیز به تبع آن در ناحیه خطی میباشد . اگر علاوه بر این شـرایط مقـدار تـنش در
آرماتورهای کششی مقطع کمتر از تـنش تـسلیم باشـد بـه ایـن حالـت رفتـاری بـتن در خمـش ، حالـت
الاستوپلاستیک گفته میشود. در اینجا جهت معادلسازی فولاد با بتن مقدار کل سطح مقطع آرماتورهای
فولادی را در ضریب n ضرب میکنیم. (در اینجا چون از بتن کششی که آرماتورها نیز در آن ناحیه قرار
دارند صرفنظر میکنیم به جای ضریب ۱-n از ضریب استفاده میکنیم ). در قـسمت کشـشی بـتن در ایـن
حالت تنها نیروی ناشی از آرماتورها (Fs ( وجود دارد

دانلود کتاب سازه های اسکلت فلزی

 

با توجه به اینکه مقطع از دو مصالح مختلف است ( بـتن و فـولاد ) لازم اسـت یکـی از ایـن دو مـصالح
به عنوان مصالح مبنا انتخاب شده و مصالح دوم به آن تبدیل شود .
در اینجا بتن به عنوان مبنا انتخاب شده و فولاد به صورت یک مقطع مستطیلی بتنی با سطح مقطع (۱-n(
برابر سطح مقطع اولیه خود جایگزین می شود . n نسبت مدول الاستیسیته فـولاد بـه بـتن اسـت کـه ایـن
نسبت معمولاً در محدوده ۸ تا ۱۰ متغیر است ، پس از این تبدیل بـرای مقطـع ج دیـد مطـابق روشـهای
معرفی شده در مقاومت مصالح محور خنثی گشتاور دوم اینرسی و منحنی توزیع تنش محاسبه می شود .
(در اینجا با توجه به اینکه فولاد خود فضایی را اشغال میکند که از حجم بتن کششی بـاربر میکاهـد، بـه
جای n برابر سطح مقطع آرماتور را برای معادلسازی با بتن در ۱-n ضرب میکنیم) دانلود کتاب سازه های اسکلت فلزی