دانلود کتاب سازمان های دولتی

جزوه تایپ شده سازمان های دولتی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب سازمان های دولتی

برای اهداف متعالی مت د میشوند.
۹ .دائما در حال یادگیری.
۱۱ .تعادل بین زندگی کاری و زندگی شخصی برقرار میکنند.
سازمانهای پویا :
سازمانهای پویا سازمانهاییاند که با فراگیری و آموزش مستمر، بستر مورد نیاز بسرای پو یسایی و تغییسر را در خسود
فراهم میکنند.
سازمان پویا سازمانی اسا که بتوانند در زمان تخصیص منابع برای ایجاد ت ول در سسازمان، بسین آن منسابع تسوازن
ایجاد کند. به این منظور باید: )برای تبدیل شدن سازمان به سازمان پویا( تفویض اختیار کنند، بسه کارکنسان اجسازه
مشارکا بدهند و از طری آموزش و پژوهش املی زمینه رشد و شسکوفایی ا سستعدادهای بسال وه نیسروی انسسانی را
فراهم آورند تا امر تغییر با موف یا اجرا گردد. دانلود کتاب سازمان های دولتی
ساختار سازمانی :
منظور از ساختار سازمانی فرایندی اسا که در آ ، فعالیاهای سازمانی ت سیم، سازماندهی و هماهنگ میشوند.
سازمان پدیده اجتماای اسا که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشسخص بسوده و بسرای
ت هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیا میکند.
“به صورت آگاهانه هماهنگ شده” داللا بر مدیریا دارد. “پدیده اجتماای” داللا بر این معنا اسا که سازمان از
افراد و گروههایی که با هم در تعاملاند شکل گرفته اسا.
ساختار سازمان تعیین میکند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند، به ابارتی چه کسی بسه چسه کسسی گسزارش
دهد. ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان میشود، یک نماد قابل رویا از کل فعالیاها و فرایندهای سازمان
اسا.
سه رکن اصلی در ساختار سازمانی :
۱ . نشان دهنده سطوح سازمانی اسا، حیطه کنترل را مشخص میکند. دانلود کتاب سازمان های دولتی
۲ . تعیین کننده افرادی اسا که در یک بخش یا قسما از سازمان کار میکنند.
۳ . فعالیاهای بخشهای سازمان هماهنگ و یکپارچه میشود و در نتیجه سیستم ارتباط موثر در سسازمان تعیسین
خواهد شد.
اشکال جدید سازمانی :
” Intelligence – Information – Idea” :آی سه سازمان . ۱
سه ااملی که موف یا و کارایی سازمان را در پی دارند. در جامعه اطالااتی رقابتی مغز به تنهایی کافیسا، بلکسه از
طری اطالاات ایدهها را میسازند.دانلود کتاب سازمان های دولتی