دانلود کتاب روش تحقیق در علوم ورزشی

جزوه تایپ شده روش تحقیق در علوم ورزشی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب روش تحقیق در علوم ورزشی

منابع شناخت
منابع شناخت به دو دسته مهم روش های علمی و غیر علمی تقسیم بندی می شوند هرکدام شامل موارد زیر است:
روش های غیر علمی:
انسان ازبدو تولد نسبت به محیط خویش کنجگاو بوده و تالش کرده است که مسائل پیچیده وبغرنج زندگی خودرا حل کند.
روش هایی که انسان برای حل مسائل یا پاسخ دادن به سئوال های خود انتخاب کرده، متفاوت بوده است. منابعی که انسان
به کمک آنها برمسائل خودچیره گشته است، عبارتند از:
• شهود وبصیرت و سیر و سلوک
• منابع موثق و صاحب نظران
• تجربه)آزمایش و خطا( دانلود کتاب روش تحقیق در علوم ورزشی
• تحلیل منطقی)استقرا و قیاس(
• روش علمی
تجربه
تجربه ابتدایی ترین راهی است که انسان برای حل مسائل خود از آن استفاده کرده و توانسته قسمت عمده ای از معرفت
خود را به دیگران منتقل کند. تجربه 01445241رغم تمام مزایایی که به عنوان یک منبع اطالعاتی دارد، ازیک نقص کلی و عمده به
نام محدودیت برخورداراست. میزان و شدت تأثیریک حادثه دریک شخص به ویژگی های شخصیتی و فیزیولوژیکی اوبستگی
دارد. دو نفر انسان از یک موقعیت واحد، تجربه های متفاوتی کسب می کنند. به عنوان مثال، دو مشاهده کننده از یک
کالس واحد، دریک زمان معین، ممکن است گزارش های درست ولی کامالً متفاوتی تهیه کنند. یکی ممکن است فعالیت
های آموزشی صحیح راگزارش کند، ولی دیگری به اشتباهات توجه داشته باشد . دانلود کتاب روش تحقیق در علوم ورزشی
نقطه ضعف دیگرتجربه، این است که بعضی اوقات انسان نیازمنداطالعاتی است که یک شخص نمی توانددر برخی از موارد
آن را از طریق تجربه بیاموزد. به عنوان مثال، یادگیری ریاضیات توسط یک کودک تقریباً غیرممکن است. بنابراین تجربه به
عنوان ابزار علمی درکشف واقعیت ها، محدودیت هایی دارد که پژوهشگرباید به آن توجه داشته باشد .
منابع موثق و صاحب نظران
مواقعی وجودداردکه انسان درباره پدیده خاصی دارای تجربه شخصی نیست یا مسائلی که انسان از طریق تجربه قادربه
پاسخگویی به آن نیست. درچنین شرایطی دست نیاز به طرف صاحب نظران دراز می کند. به این معنی که انسان راه حل
مشکالتش را از شخصی می پرسد که قبالً با آن مواجه و برآن فائق آمده است. درچنین مواقعی اظهار نظرصاحب نظران به
عنوان یک واقعیت مستند مورد قبول قرار می گیرد. به عنوان مثال ، معلم تازه استخدام به منظور حل مسائل خود از معلمان
یا کارشناسان آموزشی با تجربه کمک می گیرد. دانلود کتاب روش تحقیق در علوم ورزشی