دانلود کتاب رهبری سازمان

جزوه تایپ شده رهبری سازمان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب رهبری سازمان

همان گونه که برنز
خاطر نشان ساخته است گاهی اوقات به نظر می رسد با بحث رهبری به عنوان
نخبه پروری برخورد می شود چرا که قدرت تلویحی و اهمیتی که اغلب مواقع برای رهبران در
مقابل پیروان به وجود می آورند موجب این نسبت به آنها می شود . ولی رهبران بالاتر و بهتر از
پیروان نیستند . رهبران و پیروان نیاز دارند در کنار هم و در رابطه با هم و به صورت جمعی درک
شوند و نه بر عکس (خورشیدی ، ۱۳۸۲ .( دانلود کتاب رهبری سازمان
۲ – ۳ ( ماهیت رهبری
ازنقطه نظر سازمانی ،رهبری به عنوان یک فرایند ، به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت و
هماهنگی فعالیت های اعضای یک گروه و به عنوان یک صفت به معنی مجموعه ای از ویژگی
هاست .
رهبری نفوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه در سازمان دارد . هر چه سازمانی از نظر رهبری
نیرومندتر باشد ، موفقیت آن سازمان بیشتر خواهد بود . بحث رهبری سازمان ها به صورت علمی
۲ همانند دیگر مباحث از تیلور
و تلاش های وی شروع شد . از سال های دهه ی ۱۹۲۰ و اوایل دهه دانلود کتاب رهبری سازمان
ی ۱۹۳۰ نهضت روابط انسانی بتدریج جانشین روش علمی تیلور شد که علاوه بر مسئله ی
تکنولوژی برای بهبود بازده ، به نیروی انسانی نیز توجه ویژه ای داشت. طبق نظریه ی روابط انسانی ،
وظیفه ی رهبر آن است که تحقق هدف ها را از طریق ایجاد تعاون و همیاری بین زیر دستان خود
تسهیل کند و فرصت هایی برای رشد شخصی به وجود آورد . از دید نهضت روابط انسانی توجه به
ارتباطات انسانی حائظ اهمیت است ولی نهضت مدیریت علمی تیلور توجه به وظیفه ( کار ) را داد .
رهبری یک رویه ی مشترک مدیریت است . توانایی رهبری به گونه ای اثر بخش ، یکی از
کلیدهای کارآمد بودن مدیر است . علاوه بر این رهبری مستلزم نفوذ کردن و تاثیر گذاردن بر افراد
است . و مدیر در نقش رهبری کسی است که بتواند بر افراد تحت سرپرستی خود نافذ و مؤثر باشد و
به عبارت دیگر ، مرئوسان نفوذ و قدرت او را بپذیرند (گیریفین ،۱۳۸۴ .(
۱-Burns دانلود کتاب رهبری سازمان
۲-Taylor
رهبری عمده وظیفه مدیریت است اما تمام کاراو نیست . مدیران ملزم به برنامه ریزی و سازماندهی
هستند لکن نقش اساسی یک رهبر اثر گذاری بر دیگران است، به نحوی که هدف های از پیش
تعیین شده را مشتاقانه دنبال کنند. این امر نشان می دخد که رهبران قوی ممکن است مدیران ناتوانی
باشند و برنامه ریزی ضعیف آنها موجب شود که فعالیت گروه در جهت غلط دنبال شود. با وجود
اینکه آنها قادرند که فعالیتهای گروه را تداوم بخشند، اما نمی تونند آنها را در جهتی هدایت کنند
که حصول هدف های سازمانی را به دنبال داشته باشد. دانلود کتاب رهبری سازمان
نکته ی دیگر اینکه مدیریت و رهبری کاملا مترادف نیستند . رهبری در سازمان های غیر رسمی نیز
وجود دارد ولی مدیریت موقعی قابل تصور است که ساخت سازمانی قبلا به وجود آمده باشد، به
علاوه داشتن مقام رسمی تضمین نمی کند که شخص مدیر نقش رهبری را نیز بتواند ایفا کند.
رهبری مستلزم داشتن مهارت هایی است که با به کار گرفتن آنها می توان افراد انسانی را با میل و
اشتیاق برای رسیدن به هدف های معین ترغیب کرد. همانگونه که ذکر شد هم مدیران رهبر و هم
رهبران مدیر نیستند. برای تحقق آرمان های ترقی خواهانه و متعالی و ساختن آینده ای پر رونق و
شکوفا کدامیک مهمتر و مؤثر است ؟ دانلود کتاب رهبری سازمان
آیا نیاز به رهبران بیشتر محسوس است یا به مدیران ؟