دانلود کتاب رسانه شناسی

جزوه تایپ شده رسانه شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب رسانه شناسی دانلود جزوه رسانه شناسی

اینترنت در ایران:
در سال ۱۳۷۱ تعدادی از دانشگاههای ایران از ملت شریف و گیالن توسط مرکز تحقیقات فیزیک
نظری و از طریق پروتکل یو سی پی به اینترنت وصل میشوند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل
کنند در سال ۱۳۷۲ یک سال بعد شبکه اینترنت پیوست نخستین رایانه ای که در ایران منتقل شد
مرکز تحقیقات فیزیک نظری در ایران بود. دانلود جزوه رسانه شناسی
این مرکز به عنوان تنها نماد ثبت اسامی قلمرو ir در ایران به رسمیت شناخته شد این قلمرو
مشخصه تعیین شده برای هویت ایران در فضای اینترنت است.
کارکردهای ویژگیهای اینترنت
۱ -تولید اطالعات: پیام وجود اینترنت و کامپیوتر علوم و گفتههای جدید متولد شدند بر پایه
علوم دیگر نظیر ارتباطات و اطالعرسانی علوم رایانه اضافه شد.
۲ -سازماندهی اطالعات: پیش از اینترنت شاید تصور نمی شد که به این وسعت زیاد تنوع
اطالعات و نظرات در جهان وجود داشته باشد بعد از اینترنت اغلب ذخایر اطالعاتی در
محیط وب قرار گرفت به طوری که بتوانند به آسانی در دسترس کاربران باشد.
۳ -اطالعات رسانی منحصر به فروش: از برجستهترین کارکردهای اینترنت است نوع اطالع
رسانی اینترنت با دیگر رسانه ها متفاوت است و همین مسئله اورا به جامع ترین وقدرتمند
ترین رسانه تبدیل کرده است مثال چیزهایی مثل فرهنگ ها سرنوشت نامه ها اطلس ها و
غیره در محیط وب منتشر می شود. دانلود جزوه رسانه شناسی
۴ -به روز آوری اطالعات: به روز شدن اطالعات در اینترنت نسبت به سایر رسانهها از سرعت
باالیی برخوردار است. دانلود کتاب رسانه شناسی
۷
۵ -رایگان و آسان یاب بودن اطالعات: اثر اطالعات وب رایگان هستند حتی برخی از کتابها
و مجالت و مقاالتی که برای تهیه نسخه چاپی آن را پول داد می توان در محیط اینترنت به
دست آورد.
۶ -ظرفیت باالی نگهداری و انتقال فنی عکس و تصویر و صوت: در فضای اینترنت می توان هر
نوع اطالعاتی از متن تصویر و یا هر موضوعی یافت کرد این خود نشان دهنده حجم عظیم
اطالعات می باشد.دانلود جزوه رسانه شناسی
۷ -چند رسانه ای بودن: اینترنت با قابلیت اتصال چند رسانه به یکدیگر است اینترنت عی
توانست همه رسانههای نوین را در خود جا دهد از طریق اینترنت رادیو گوش کرد و
شبکههای ماهوارهای و تلویزیونی را مشاهده کرد در عین حال با دوست خود در آن طرف
کره زمین مکالمه متنی و صوتی و تصویری داشت دانلود کتاب رسانه شناسی