دانلود کتاب رادیولوژی دیجیتال

جزوه تایپ شده رادیولوژی دیجیتال

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب رادیولوژی دیجیتال

 

در مواردی که منطقه مورد نظر تصویربرداری تنها کمی بزرگتر از اندازه
CCD باشد مثل سیستم بیوپسی دیجیتال برای ماموگرافی، فیبرهای نوری بین صفحه
تشدیدکننده و CCD قرار میگیرند )شکل ۳-۱۲ :B .)این فیبرهای نوری مانند عدسیها
نور تولیدی صفحه را روی سطح CCD متمرکز میکنند. فیبرهای نوری استفاده شده
در سیستم بیوپسی دیجیتال دارای سطح پیشین به اندازه ۵۲*۵۲ میلیمترمربع و سطح
پسین ۰۵*۰۵ میلیمترمربع میباشند. نور به هدر رفته در فیبرهای نوری ناچیز بوده و
مقدار مناسبی از نور به CCD میرسد.دانلود کتاب رادیولوژی دیجیتال
وقتی که تصویربرداری از یک منطقه بزرگ مانند قفسه سینه موردنظر باشد،
متمرکز کردن نور از صفحه بزرگ بر روی CCD بدون از دست دادن مقدار زیاد نور
غیرممکن است. مقدار نور از دست رفته متناسب با فاکتور کوچک نمایی موردنیاز
برای جفت کردن سطح ورودی با سطح خروجی میباشد. برای مثال فاکتور
کوچکنمایی مورداستفاده برای رادیوگرافی قفسه سینه با صفحه ۳۵*۱۳ سانتیمتر
مربع با استفاده از CCD 32*32 سانتیمتر مربع برابر با ۱:۷:۱ خواهد بود که حتی با
استفاده از عدسیهای خیلی خوب و بدون نقص هم در این سیستم مقدار نور از دست
رفته تقریباً ۷/۹۹ درصد میباشد )شکل ۳-۱۲ :C .)به همین دلیل برای رادیوگرافیهای
بزرگ نیاز به جفت شدن چندین CCD( تا ۱۰ عدد( میباشد. از مزایای این روش ارزان دانلود کتاب رادیولوژی دیجیتال