جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۲

گفتار اول- قواعد حل تعارض قوانین و قواعد مادی
در مسئله تعارض قوانین بین دو دسته از قواعد تفاوت قائل می شوند که عبارتند از:
۱ -قواعد حل تعارض قوانین.
۲ -قواعد مادی.
۱ -قواعد حل تعارض قوانین
قواعد حل تعارض قوانین که جزو قوانین شکلی محسوب می شوند، قواعدی هستند که فقط به تعیین قانون صالحیتداری که بایستی بر
دعوی مطروحه حکومت نماید، اکتفا نموده و آن را مستقیماً حل و فصل نمی نمایند.
مثالً: ماده ۷ ق.م. ایران مقرر می دارد: »اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین
از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود«. این ماده یک قاعده حل تعارض قوانین
است، زیرا که فقط قانون صالحیتداری که در دعاوی مربوط به احوال شخصیه اتباع بیگانه بایستی حاکم باشد را تعیین نموده و قانون ملی
آنها را الزم االجرا می داند، بدون اینکه دعوی مطروحه را مستقیماً حل و فصل نماید. دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۲
۲ -قواعد مادی
قواعد مادی که جزو قوانین ماهوی محسوب می شوند، قواعدی هستند که مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیماً دعوی مطروحه را حل و
فصل می نمایند، بدون اینکه برای حل اختالف و رسیدگی به دعوی، آن را به قانون دیگری ارجاع دهند.
مثالً: وقتی که موضوع دعوی مطروحه مربوط به ازدواج، طالق یا اهلیت بیگانگان باشد، یعنی مسائل مربوط به احوال شخصیه اتباع بیگانه،
به استناد ماده ۷ ق.م. ایران، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازدواج، طالق و اهلیت کشور متبوع تبعه بیگانه دعوی را حل و فصل می
نمائیم.
گفتار دوم: دسته های ارتباط دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۲
در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی، برای آنها تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آمده است تا در موقع برخورد با
مسائل جزئی و خاصّ حقوقی، بتوان بوسیله این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل و قانون حاکم بر دعوی مطروحه را به سادگی پیدا
نمود. در همین راستا با توجه به اینکه مسائل مطرح شده در روابط بین المللی نیز معموالً مسائل جزئی و خاصّ حقوقی می باشند و قواعد
حل تعارض قوانین ناظر بر مفاهیم کلی حقوقی است. بنابراین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها یعنی برای تعیین
قانون صالحیتدار حاکم بر آنها، روابط حقوقی هم جنس را در دسته هایی که به آنها دسته های ارتباط می گویند تقسیم می نمایند. مانند:
دسته »احوال شخصیه«، »اموال«، »قرادادها« و »اسناد«.
نکته- اهمیت دسته های ارتباط به این دلیل است که قانون صالحیتدار حاکم بر دعوی مطروحه بر مبنای همین دسته های ارتباط تعیین
می شود. مثالً: در خصوص احوال شخصیه »قانون ملی شخص«، در خصوص اموال »قانون محل وقوع مال«، در خصوص قرادادها »قانون
حاکمیت اراده یا محل وقوع عقد« و در خصوص اسناد »قانون محل تنظیم سند« بر آنها حاکم خواهد بود.
گفتار سوم- توصیف دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۲
تشخیص اینکه یک رابطه حقوقی خاصّ، داخل در کدام دسته ارتباط قرار دارد را »توصیف« می گویند.
مثالً: قاضی ایرانی ممکن است با این مسئله مواجه شود که یک فرد دارای اهلیت است یا محجور است یا ازدواج او صحیح است یا باطل؟ در
همه موارد مذکور قاضی ایرانی بایستی ابتدا تشخیص دهد که مسئله مطروحه داخل در کدام یک از دسته های ارتباط قرار دارد تا بتواند
بوسیله قاعده ایرانی حل تعارض قوانین قانون صالحیتدار حاکم بر دعوی را تعیین و به اجرا بگذارد.
گفتار چهارم- قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
۱ -قوانین درون مرزی دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۲
قوانین درون مرزی، قوانینی هستند که در سرزمین یک کشور نسبت به همه افرادی که در آن کشور سکونت دارند، چه اتباع داخلی و چه
اتباع بیگانه و نسبت به همه اموال موجود در آن کشور اعمال می شوند. مانند: قوانین کیفری، مالیاتی و قوانین مربوط به اموال غیرمنقول.
در این خصوص ماده ۵ ق.م. ایران مقرر می دارد: »کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در
موردی که قانون استثناء کرده باشد«.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *