جزوه تایپ شده حقوق بازرگانی رشته حسابداری و علوم اجتماعی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب حقوق بازرگانی رشته حسابداری

الف- دادگاههای عمومی
دادگاههایی هستند که صالحیت رسیدگی به تمام دعاوی و شکایات را دارند مگر آنچه که طبق قانون از
صالحیت آنها خارج شده است.
دادگاههای عمومی تقسیم می شوند به دادگاههای حقوقی و کیفری )یا جزایی(
دادگاههای حقوقی تقسیم می شوند به دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ .صالحیت دادگاههای حقوقی ۱
رسیدگی به دعاوی است که خواسته آن بیشتر از دو میلیون ریال باشد به عالوه تجدیدنظر از آرای
صادره از دادگاههای حقوق ۲ نیز به عهده این دادگاهها گذارده شده است.
دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که صالحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر آنچه را که
صراحتاً قانون در صالحیت آنها قرار داده است مثل دادگاههای انقالب، دادگاههای نظامی )در امور
کیفری( دادگاههای مدنی خاص و دادگاههای حل اختالف کارگر و کارفرما)در امور مدنی(.
ب- دادگاههای عالی دانلود کتاب حقوق بازرگانی رشته حسابداری
دادگاههای عالی نه جزو دادگاههای عمومی هستند و نه جزو دادگاههای اختصاصی، اگرچه
در بعضی موارد صالحیت رسیدگی به دعاوی خاصی را هم داشته باشند.
این دادگاهها عبارت اند از دیوان کشور و دیوان عدالت اداری. دیوان کشور عهده دار دو
وظیفه اصلی است: تطبیق احکام صادره از دادگاهها با قوانین، که اصطالحاً به آن رسیدگی
»شکلی« یا »صوری«می گویند. وظیفه اصلی دیگر دیوان کشور ایجاد وحدت رویه قضایی
است.
ج- دیوان عدالت اداری
یکی از ابتکارات قانون اساسی بعد از انقالب است که به دعاوی دولت، یا مامورین دولتی در رابطه
با وظایف اداری آنها و مردم رسیدگی می کند.دانلود کتاب حقوق بازرگانی رشته حسابداری
ـ منابع حقوق تجارت
منظور از منابع حقوق چیست؟
منظور از منابع، مجموعه قواعد و مقرراتی است که حقوق تجارت از آنها تشکیل شده است.
منابع حقوق تجارت:
۱ -متون قانونی ۲ -عرف و عادات)عمل فعاالن(تجاری ۳ -رویه قضایی ۴ -نظریه و عقاید
علمای حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *