دانلود کتاب حسابداری شرکت های غیر سهامی

جزوه تایپ شده حسابداری شرکت های غیر سهامی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب حسابداری شرکت های غیر سهامی

تقسیم سود و زیان در شرکتهاى تضامنى
طبق ماده ۱۱۲ قانون تجارت، در صورتى که هیچ گونه توافقى در رابطه با پرداخت حقوق و تقسیم سود
صورت نگرفته باشد و در شرکتنامه نیز نسبت خاصى مقرر نشده باشد، شرکاء به نسبت سهم الشرکه )سرمایه(
خود،از سود وزیان شرکت منتفع شده و زیان را هم پس از انحالل شرکت، به همین نسبت تحمل خواهند کرد.
۳-۲ -روشهاى )مبانى( مختلف تقسیم سود عبارتند از:
۱ -به نسبت ثابتى که بین شرکاء مورد توافق گرفته است.
۲ -به نسبت سرمایه )سهم الشرکه( شرکاء.
۳ -تخصیص حقوق )پاداش( و تقسیم باقیمانده به نسبت ثابت.
۴ -تخصیص بهره سرمایه و تقسیم باقیمانده سود به نسبت ثابت. دانلود کتاب حسابداری شرکت های غیر سهامی
۵ -تقسیم سود بر اساس مبانى مختلف.
۱ -تقسیم سود و زیان به نسبت ثابت
ساده ترین روش براى تقسیم سود و زیان، ارائه یک نسبت ثابت براى هر یک از شرکاء بدون توجه به میزان
سرمایه و تخصص آنها مى باشد. این روش در شرایطى که اهمیت سرمایه گذارى و تخصص شرکاء براى شرکت
یکسان باشد، مناسب است. مثال ممکن است نسبت تقسیم سود و زیان در شرکتى که دو شریک دارد به صورت
مساوى )۵۱ )%یا به صورت کسرى، ۱/۴ و ۳/۴ و … باشد.
مثال۳-۱ -فرض کنید آرش و دانش شرکاى شرکت تضامنى »آرش و برادر« سود و زیان را طبق شرکتنامه
به ترتیب به نسبت دو سوم و یک سوم بین خود تقسیم نمایند. سود خالص و قابل تقسیم سال جارى ۹۱۱۱۱۱
ریال مى باشد. نحوه تقسیم سود بین شرکاء به شرح جدول زیر خواهد بود دانلود کتاب حسابداری شرکت های غیر سهامی