جزوه تایپ شده حسابداری شرکت های غیر سهامی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب حسابداری شرکت های غیر سهامی

تقسیم سود و زیان در شرکتهاى تضامنى
طبق ماده ۱۱۲ قانون تجارت، در صورتى که هیچ گونه توافقى در رابطه با پرداخت حقوق و تقسیم سود
صورت نگرفته باشد و در شرکتنامه نیز نسبت خاصى مقرر نشده باشد، شرکاء به نسبت سهم الشرکه )سرمایه(
خود،از سود وزیان شرکت منتفع شده و زیان را هم پس از انحالل شرکت، به همین نسبت تحمل خواهند کرد.
۳-۲ -روشهاى )مبانى( مختلف تقسیم سود عبارتند از:
۱ -به نسبت ثابتى که بین شرکاء مورد توافق گرفته است.
۲ -به نسبت سرمایه )سهم الشرکه( شرکاء.
۳ -تخصیص حقوق )پاداش( و تقسیم باقیمانده به نسبت ثابت.
۴ -تخصیص بهره سرمایه و تقسیم باقیمانده سود به نسبت ثابت. دانلود کتاب حسابداری شرکت های غیر سهامی
۵ -تقسیم سود بر اساس مبانى مختلف.
۱ -تقسیم سود و زیان به نسبت ثابت
ساده ترین روش براى تقسیم سود و زیان، ارائه یک نسبت ثابت براى هر یک از شرکاء بدون توجه به میزان
سرمایه و تخصص آنها مى باشد. این روش در شرایطى که اهمیت سرمایه گذارى و تخصص شرکاء براى شرکت
یکسان باشد، مناسب است. مثال ممکن است نسبت تقسیم سود و زیان در شرکتى که دو شریک دارد به صورت
مساوى )۵۱ )%یا به صورت کسرى، ۱/۴ و ۳/۴ و … باشد.
مثال۳-۱ -فرض کنید آرش و دانش شرکاى شرکت تضامنى »آرش و برادر« سود و زیان را طبق شرکتنامه
به ترتیب به نسبت دو سوم و یک سوم بین خود تقسیم نمایند. سود خالص و قابل تقسیم سال جارى ۹۱۱۱۱۱
ریال مى باشد. نحوه تقسیم سود بین شرکاء به شرح جدول زیر خواهد بود دانلود کتاب حسابداری شرکت های غیر سهامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *