دانلود کتاب تکنولوژی گروهی

جزوه رنگی و تایپ شده تکنولوژی گروهی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب تکنولوژی گروهی

 

در این روش قطعات توسط بررسی خصوصیات مربوط به طراحی یا تولید هر
یک از آنها گروهبندی شده و به هر یک کد خاصی تعلق می گیرد.
گروهبندی و کدینگ ممکن است در مورد تمام قطعات مهم یک موسسه
تولیدی صورت گیرد و یا اینکه ممکن است بعضی از روشهای نمونه
برداری مورد استفاده قرار گیرد. این روش نسبت به سایر روشها
پیچیده تر بوده و زمان بیشتری را نیز صرف می کند دانلود کتاب تکنولوژی گروهی