دانلود کتاب بیماری های نوزادان

جزوه تایپ شده بیماری های نوزادان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب بیماری های نوزادان

افت ها و ماهیچه ها بالغ تر از بزرگساالن است .
دنده ها افقی تر هستند و مدیاستن تحرک بیشتری دارد .
در هنگام بررسی نکات زیر را در نظر داشته باشید :
– شیرخواران و کودکان با کمک دیافراگم تنفس می کنند .
– کودکان به ویژه شیرخواران کم سن مستعد اتساع معده هستند .
– شکستگی دنده در این سن کمترشایع است ، با این وجود در موارد بدرفتاری دیده می شود .
– دنده کودکان نرم است ، به همین دلیل به دنبال تروما انرژی بیشتری به اندام های داخلی وارد می شود . به این ترتیب
حتی در مواردی که نشانه های خارجی وجود ندارد ، احتمال آسیب اندام های داخلی وجود دارد .
– کوفتگی ریوی در کودکانی که دچار ترومای ماژور می شوند شایع تر است .دانلود کتاب بیماری های نوزادان
– در میان شیرخواران و کودکان احتمال پنوموتوراکس به دنبال باروتروما بیشتر است .
– مدیاستن کودک یاشیرخوار به دنبال پنوموتوراکس بیشتر از مدیاستن بزرگساالن جابجا می شود .
– دیواره قفسه سینه شیرخواران و کودکان نازک است و صداهای تنفسی را بهتر منتقل می کند . به همین دلیل
صداهای تنفسی در سایر نقاط قفسه سینه شنیده می شود و ممکن است باعث عدم تشخیص پنوموتوراکس یا
نادرستی انتوباسیون شود .
شکم :
طحال و کبد که هر دو از اندام هایی عروقی اند در کودکان بزرگتر از بزرگساالن هستند . اندام های شکمی به دیواره ی شکم
نزدیک تر هستند . به دلیل عدم بلوغ ماهیچه های شکم در کودکان و شیرخواران ، احتمال آسیب کبد و طحال و سایر ارگان ها
از بزرگساالن بیشتر است .
اندام ها : دانلود کتاب بیماری های نوزادان
– اندام کودکان در مقایسه با بزرگساالن مقدار بیشتری استخوان اسفنجی دارند .
– کوفتگی و کشیدگی و پیچ خوردگی باید مثل شکستگی درمان و بی حرکت شود .
– در هنگام استفاده از سوزن داخل استخوانی احتمال آسیب صفحه ی رشد وجود دارد .
دستگاه تنفسی
– حجم حیاتی شیرخواران و کودکان متناسب با مقدار آن در بزرگساالن است ، با این وجود نیاز متابولیک شیرخواران و
کودکان به اکسیژن دو برابر بزرگساالن است .
– ذخیره اکسیژن در کودکان نیز به همان نسبت کمتر است .
– کودکان و شیرخواران بسیار در معرض خطر هیپوکسی هستند .دانلود کتاب بیماری های نوزادان