دانلود کتاب بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

جزوه تایپ شده بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

سیستم مقاوم در برابربارهای جانبی که بتواند بارهای ناشی از زلزله را از طبقات به پی منتقل
کند باید بین پی و دیافراگم های طبقات وجود داشته باشد. نیروهای جانبی بوجود آمده در
ساختمان از طریق سقف به دیوارها و سپس به پی منتقل می شود .چنانچه در مسیر انتقال بار
ناپیوستگی وجود داشته و مسیر انتقال بار کامل نباشد ،01445241رغم وجود اعضای جانبی مناسب در
ساختمان ،سازه توانایی مقاومت در برابر نیروهای لرزه ای را نخواهد داشت.
شکل ۲ -۵ -نامنظمی در مسیر انتقال بار و مکانیسم خرابی
شکل ۲ -۶ -وجود طبقه ضعیف و مکانیسم خرابی
دانلود کتاب بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها
طبقه نرم
وجود طبقه نرم یکی از معایب بسیار متداول در ساختمانها می باشد .مطابق با آیین نامه طراحی
ساختمانها در برابر زلزله ) آیین نامه ۲۸۱۱ زلزله ویرایش چهارم ( طبقه ای که سختی جانبی آن
کمتر از ۷۱درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از ۸۱ درصد متوسط سختی های جانبی
سه طبقه روی خود باشد چنین طبقه ای اصطالحاً “طبقه نرم” نامیده می شود.
یکی از مشخصه های اصلی طبقه نرم ناپیوستگی در استحکام یا سختی است که در اتصاالت
ایجاد می شود این ناپیوستگی بدین سبب ایجاد می شود که هر چه طبقه نرم ساختمان استحکام
کمتر یا انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد ،تغییر شکلهای بیشتری در آن ایجاد می شود که به
نوبه خود به تمرکز نیروها در اتصاالت می انجامد دانلود کتاب بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها