دانلود کتاب اصول بهداشت در محیط بیمارستان

جزوه تایپ شده اصول بهداشت در محیط بیمارستان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب اصول بهداشت در محیط بیمارستان

در نهایت سم پاشی اماکن: به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار می گیرد
پشه :
مبارزه با پشه در اماکن :
– اولین قدم برای مبارزه با پشه این است که از ورود پشه به داخل اماکن جلوگیری به عمل آوریم .
– پشه ها نقاطی را دوست دارند که هوای آن ساکن و بی حرکت باشد. بنابراین برای فراهم نشدن چنـین
شرایطی در منزل بایستی پنجره هایی را که روبروی هم قرار دارند باز بگذاریم تا هوا بخـوبی در داخـل
محل جریان پیدا کند. دانلود کتاب اصول بهداشت در محیط بیمارستان
– از جمع شدن آب راکد در خانه جلوگیری به عمل آورید . به عنوان مثـال ظـرف آب پرنـدگان را مرتبـا
عوض کنید و در صورت علاقه به گل وگیاه مراقبت به عمل آورید تا در زیر گلدانی ها آب جمع نشود.
– یکی از راههای ورود پشه به داخل ساختمان دریچه کولر می باشد. بـر روی دریچـه کـولر مـی تـوان از
توریهای فلزی که با قاب چوبی ساخته شده اند و یا از توریهای پارچه ای استفاده کرد.
– اگر برای چند روز به مسافرت می روید و در مجاری فاضلاب آبی ریخته نمی شود ، یک استکان نفت یا
گازوئیل بر روی سطح آب مانع از تنفس لارو پشه شده، نصـب تـوری بـر روی پنجـره هـا از ضـروریات
است. دانلود کتاب اصول بهداشت در محیط بیمارستان
– اگر قرار است به مدت بیش از دو هفته به عنوان مثال به علت مسافرت از کولر استفاده نشود ، بایسـتی
آب راکد کف کولر تخلیه گردد. دانلود کتاب اصول بهداشت در محیط بیمارستان
– برای مبارزه با پشه های موجود در ساختمان می توان از سموم حشره کش متداول که به شکل اسـپری
در بازار موجود است ، استفاده نمود. قبل از ترک منزل حشره کش را در فضای محیط اسـپری نماییـد .
با بسته بودن پنجره ها، پشه ها چند ساعت با حشره کش در تماس قـرار مـی گیرنـد ، بعـد از ورودبـه
منزل پنجره ها را کاملا باز کرده ،بعد از تهویه کامل هوا به کار در منزل ادامه دهید.
– دهانه لوله چدنی مربوط به هواکش فاضلاب که بر روی بام ساختمان قرار دارد بایسـتی توسـط پارچـه
توری بسته شود تا پشه نتواند داخل اماکن راه یابد. دانلود کتاب اصول بهداشت در محیط بیمارستان