دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در متلب

جزوه تایپ شده آموزش پردازش تصویر در متلب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در متلب

انجام عملیات ریاضی بر روی عناصر یک ماتریس:
در برنامه های متلب ، بسیار زیاد پیش می آید که بخواهیم یک عمل ریاضی را بر روی تمامی عناصر
یک ماتریس انجام دهیم . نرم افزار متلب برای این موارد از نوعی عالمت گذاری استفاده می کند که
در مثال زیر بیان شده است:
مثال :
فرض کنیم بخواهیم تمامی عناصر ماتریس A را به توان ۲ برسانیم ، می نویسیم:
A=[1 2 3 4]
B=A.^2
نتیجه :
A = دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در متلب
۱ ۲ ۳ ۴
B =
۱ ۴ ۹ ۱۶
نکته :
اهمیت عالمت نقطه )).(( بسیار زیاد است زیرا این عالمت است که مشخص می کند که عمل
ریاضی مشخص شده بر روی هر عنصر ماتریس صورت گیرد و در صورتی که عالمت نقطه گذاشته
نشود آن عمل ریاضی بر روی کل ماتریس انجام می شود که مطمئنا نتیجه ای غیر از آنچه می
خواستیم به ما خواهد داد .
در صورت نگذاشتن عالمت نقطه ، چنانچه آن عمل ریاضی قابل اجرا بر روی کل ماتریس نباشد ،
متلب یک پیغام خطا را در خروجی نمایش می دهد زیرا متلب سعی می کند که آن عمل ریاضی را بر
۳۲ Directed by: Ali Eskandari دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در متلب
روی کل ماتریس اجرا کند . برای روشن شدن این موضوع به مثال زیر توجه کنید که در واقع همان
مثال قبلی بدون عالمت نقطه )).(( می باشد:
مثال :
A=[1 2 3 4]
B=A^2
نتیجه :
A =
۱ ۲ ۳ ۴
??? Error using  mpower
Inputs must be a scalar and a square matrix.
To compute elementwise POWER, use POWER (.^) instead.
پیام خطای فوق به این دلیل است که متلب می خواهد کل ماتریس A را به توان ۲ برساند و نمی
تواند این کار را انجام دهد ، زیرا تنها اعداد اسکالر و ماتریس های مربعی را می توان به توان ۲ رساند دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در متلب
.
مثال :
فرض کنید عناصر متناظر دو ماتریس A و B را بخواهیم تک تک در هم ضرب کنیم ، می نویسیم:
دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در متلب
C =
۲ ۶ ۱۲ ۲۰
نگذاشتن عالمت نقطه )).(( در دستور فوق باعث می شود که متلب یک پیغام خطا را در خروجی
نمایش دهد. دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در متلب
نکته :
برای دو عملگر ریاضی – و + احتیاجی نیست که عالمت نقطه گذاشته شود زیرا نرم افزار متلب به
طور خودکار این عملگرها را بر روی تک تک عناصر ماتریسها اجرا می کند . به مثال زیر توجه کنید:
مثال :
دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در متلب
اشاره به عناصر مختلف یک ماتریس:
اشاره به یک ردیف یا یک ستون ماتریس:
گاهی الزم است که به یک ردیف یا یک ستون یک ماتریس ، اشاره داشته باشیم . برای این منظور
می توان از عالمت )):(( استفاده نمود . به مثال زیر توجه کنید:
مثال :
دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در متلب
همان طور که مشاهده می کنید در دستور (:,۲(A=B ، عدد ۲ برای شماره ردیف و عالمت )):(( برای
شماره ستون به کار رفته است یعنی اینکه عناصری مورد نظرمان است که شماره ردیف آنها برابر ۲
باشد اما شماره ستون آنها می تواند شماره هر ستونی باشد . بنابراین حاصل برابر تمامی عناصر
ردیف دوم ماتریس A می باشد.
۳۴ Directed by: Ali Eskandari دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در متلب
اشاره به چند عنصر متوالی از یک ردیف یا یک ستون ماتریس:
ممکن است بخواهیم از یک ردیف یا یک ستون تنها به چند عنصر متوالی آن اشاره کنیم . به مثال زیر
توجه کنید:
دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در متلب
در دستور (۴:۲,۲(A=B ، عدد ۲ برای شماره ردیف و عبارت ۴:۲ برای شماره ستون نوشته شده
است . بنابراین B برابر عناصری از ماتریس A خواهد بود که شماره ردیف آنها برابر ۲ و شماره ستون
آنها از ۲ تا ۴ می باشد )۴: دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در متلب