دانلود سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب

سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نظر گرفتن حق برای کسی به معنای آن است که دیگران مکلف به رعایت این حق هستند.
حق نفقه برای زن، به معنای مکلف بودن شوهر به پرداخت آن است.
تالزم حق هرکس با تکلیف خودش:
بسیاری از حقوق اجتماعی افراد در برابر تکالیفی است که بر عهده خود آنان گذارده می شود.
هر تکلیفی مستلزم در نظر گرفتن حقوق و اختیارات برای مکلف است تا بتواند به آن تکلیف عمل کند.
فلسفه حقوق دانلود سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب
فلسفه حقوق دانشی است که به پرسش های اساسی درباره حقوق پاسخ می دهد،مانند؛
دانلود سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب