دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

-چرامعنویت یکی از ارزش های فرهنگ مطلوب جهانی است؟ جواب: چون این فرهنگ می تواندبه پرسش های بنیادین انسانهادرخصوص مرگ
وزندگی وسعادت معنوی وابدی پلسخ دهد ومانع بحران های روحی انسان ها می شود.
۱۷ -ارزش عدالت وقسط چه تاثیری درفرهنگ جهانی دارد؟ جواب: مانع پایمال شدن حقوق انسان ها ودوقطبی شدن جهان وبهره کشی ظالمانه می
شود.
۱۸ -حریت وآزادگی درمعنای راستین چگونه است؟ جواب: آزادی ازقیدوبندهایی که مانع از رسیدن آدمی به حقیقت و حقوق انسانی اش می شود.
۱۶ -انواع آزادی وحریت را توضیح دهید: جواب: ۱ -آزادی که انسان راازمعنویت وبندگی خدادورمی کند.۲ -آزادی که وسیله ای برای رسیدن به
خدا است.
۲۱ -کدام ارزش هایک فرهنگ رادربرابر فرهنگ های رقیب مقاوم می سازند؟ وزمینه سازگسترش آن هستند؟چرا؟ جواب: مسئولیت وتعهد زیرا
رویکردهای تقدیرگرایانه وغیرمسئوالنه مقاومت فرهنگی را ازبین برده وزمینه سازنفوذ وتسلط بیگانگان هستند.
۲۱ -فرهنگی که مطلوبیت جهانی داردبایددارای چه سطوحی ازعقالنیت باشد؟ جواب: ۱ -عقالنیتی که ازجهان بینی وارزش های آن دفاع کند. ۲-
عقالنیتی که براساس ارزش هاوعقایدخودبه نظام سازی ومدیریت اجتماعی بپردازد. دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی
۲۲ -درچه صورتی فرهنگ دچارنسبیت می شود؟ جواب : درصورتی که ازعقالنیتی برخوردارنباشدکه ازجهان بینی وارزش های کالن، والیه های
بنیادین وهویتی خود دفاع کند.
۲۳ -عدم برخورداری از هریک ازارزش های مطلوب وجهان شمول فرهنگ جهانی چه نتایجی به دنبال دارد؟ جواب: عدم برخورداری ازحقیقت=
عدم توانایی درداوری ارزشی.عدم برخورداری ازمعنویت = بحران روحی وروانی مردم . عدم برخورداری از عدالت وقسط = قطبی شدن جهان
وبهره کشی ظالمانه. عدم برخورداری ازحریت وآزادی = ایجادقیدوبندبرای رسیدن انسان به کمال وحقوق انسانی . عدم برخورداری از
تعهدومسئولیت = جبرگرایی وگرفتن مقاومت انسان دربرابر نفوذسلطه گران . عدم برخورداری ازعقالنیت = ناتوانی درپاسخ به پرسش های
بنیادین ودفاع از هویت فرهنگی ونیازهای متغییرمردم جامعه . دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی
۲۴ -درسرزمین پهناور ایران درطول تاریخ چه فرهنگ هایی شکل گرفته اند؟چه عناصری ازاین فرهنگ هاباقی مانده است؟ جواب:۱ -ایران باستان
باعناصر: نوع دوستی،عدالت خواهی، دین مداری،خانواده وقداست آن،عفاف، عیدنوروز، اهمیت نور،۲-ایران اسالمی باعناصر: آخرت ، توحید،
علم آموزی، خانواده وجایگاه زن ، عدالت ۳ -ایران معاصرباعناصر: مقاومت ، مشروطه ، استکبارستیزی، بازگشت به خویشتن ، انقالب ، هویت
یابی ، مقاومت فرهنگی
۲۵ -ارزش آزادی درفرهنگ اسالمی وفرهنگ سکوالرغربی چه تفاوتی دارد؟ جواب: ۱ -مرزآزادی غربی منافع دیگران است ولی آزادی اسالمی
نزدیک شدن به خدااست. ۲ -آزادی غربی نوعی اسارت انسان درمادی گرایی است ولی آزادی اسالمی آزادشدن انسان برای رسیدن به
خدااست .) آزادی ازنفس اماره( ۳ -آزادی غربی انسان را ازمعنویت وبندگی خدادورمی کندولی آزادی اسالمی راهی برای رسیدن به خدااست.
۲۲ -انسان هایی که درجامعه ای بافرهنگ جهانی مطلوب )جهان شمول( پرورش می یابندچگونه انسان هایی هستند؟ جواب: انسان های
سعادتمند،مسئول،آزاده وبامعنویتی که بدون بحران های روحی روبه سوی خدا ونزدیک شدن به اوهستند. دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی
۲۷ -چه انسان هایی می توانندفرهنگ جهانی راپدیدآورند؟ جواب : انسان های آزاده ای که ازمعیارحقیقت برای سنجش ارزش هابرخوردارند وبه
ارزش های جهان شمول عدالت ،آزادی ،عقالنیت ومعنویت تعهد هستند.
سواالت درس ۳″مدینه ی تغلب درگونه شناسی فارابی چگونه جامعه ای است؟ جواب: جامعه ای که سلطه بردیگرجوامع راارزش اجتماعی برتر خودمی
داندوازانواع جامعه جاهلی محسوب می شود. دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی