دانلود سوالات تشریحی اصول سرپرستی

دانلود سوالات تشریحی اصول سرپرستی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود سوالات تشریحی اصول سرپرستی

روش سخنرانی
۱۱ -روش طوفان ذهنی
۱۲ -روش پرسش و پاسخ
۱۳ -روش ایفای نقش
۱۴ -مطالعه موردی با تاکید بر مشکلات جاری سرپرستها با بحث و تبادل نظر و استفاده از
روشهای افزایش کارایی را بنویسید
افزایش کارآیی یعنی بهترین اسـتفاده از منابع تولید، برای افزایش کارآیی دو راه اصلی وجود دارد: مطالعه جریان کار
– مطالعه کار
۱ -مطالعه جریان کار(study Process :(در این راه فرآیند مورد مطالعه قرار می گیرد که شـامل تحقیق و
توسعه می باشد.
بهبود فرایند اصلی
بهبود ماشین آلات تجهیزات
استاندارد کردن محصولات دانلود سوالات تشریحی اصول سرپرستی
کاهش تنوع محصولات
۲ -مطالعه کار (Study Work : (این بخش از مطالعه کار، تخصـصی بوده و بر عهده واحد مهندسی یا مطالعه
کار می باشد.
بهبود روشهای کار
برنامه ریزی بهتر و بهبود روشهای نظارت
افزایش میزان کار مفید کارکنان
مطالعه کار باعث : حذف فعالیتهای غیر ضـروری – آموزش کارکنان – اسـتاندارد شدن روشها و تجهیزات و
شرایط کار میشود و نهایتا باعث کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از نیروی کار و موارد و ماشین الات شده و
باعث سرعت کار زیادتر و افزایش کمیت و کیفیت کار میگردد دانلود سوالات تشریحی اصول سرپرستی
اختیار و مسئولیت را شرح دهید
اختیار عبارت از اجازه ، قدرت و یا حق قانونی اسـت که(مدیریت)سازمان به فرد می دهد تا از عهده کارهایی که به او
واگذر شده برآید
مسئولیت یعنی مورد سوال و بازخواست قرار گرفتن در مقابل اختیاراتی که به فرد واگذار شده است.
مسئولیت جنبه های مختلفی دارد مانند مسئولیت کاری، مسئولیت اخلاقی و مسئولیت اجتماعی و …
بنابراین مسئولیت کاری عبارت از مورد سوال و بازخواست قرار گرفتن در مورد کاری است که فرد بر عهده دارد.

سلسله مراتب نیازها( نظریه مازلو ) را بنویسید
۱ -نیازهای جسمی و زیستی ( اولین نیازهای انسان نیازهای حیاتی – هوا، آب، غذا.. )
۲ -نیازهای ایمنی ( آرامش – رها از بیماری و حادثه و عوامل تهدید کننده… ) دانلود سوالات تشریحی اصول سرپرستی