جزوه جامع صورت های مالی تلفیقی

جزوه صورت های مالی تلفیقی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه جامع صورت های مالی تلفیقی

تاریخ تحصیل:
– تاریخی است کھ در آن، کنترل خالص داراییھا و عملیات واحد تحصیل شده بھ طور مؤثر بھ
واحد تحصیل کننده انتقال می یابد.
حقوق اقلیت:
– آن بخش از سود و زیان و خالص داراییھای یک واحد تجاری فرعی، با در نظر گرفتن
تعدیلات تلفیقی، کھ قابل انتساب بھ سھامی است کھ بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق
واحدھای تجاری فرعی دیگر، بھ واحد تجاری اصلی تعلق ندارد .
واحد تجاری اصلی:
– یک واحد تجاری کھ دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است.
واحد تجاری فرعی:
– یک واحد تجاری کھ تحت کنترل واحد تجاری دیگری (واحد تجاری اصلی) است .
روشھای حسابداری ترکیب تجاری و روشھای حسابداری نتایج عملکرد
شرکتھای فرعی در صورتھای مالی جداگانھ شرکت اصلی جزوه جامع صورت های مالی تلفیقی