دانلود کتاب بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

جزوه تایپ شده بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها دانلود فایل                                 دانلود کتاب بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها سیستم مقاوم در برابربارهای جانبی که بتواند بارهای ناشی از زلزله را از طبقات به پی منتقل کند باید بین […]

دانلود کتاب حقوق بازرگانی رشته حسابداری

جزوه تایپ شده حقوق بازرگانی رشته حسابداری و علوم اجتماعی دانلود فایل                             دانلود کتاب حقوق بازرگانی رشته حسابداری الف- دادگاههای عمومی دادگاههایی هستند که صالحیت رسیدگی به تمام دعاوی و شکایات را دارند مگر آنچه که طبق قانون از صالحیت آنها […]

دانلود کتاب بیماری های نوزادان

جزوه تایپ شده بیماری های نوزادان دانلود فایل                               دانلود کتاب بیماری های نوزادان افت ها و ماهیچه ها بالغ تر از بزرگساالن است . دنده ها افقی تر هستند و مدیاستن تحرک بیشتری دارد . در هنگام بررسی نکات زیر […]

سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی

سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با پاسخ تشریحی دانلود فایل                                     پس از تشکیل دولت مشروطه در ۱۲۲۵ ،حکومت مرکزی بیمار و ناتوان تنها در 4 وجود داشت. ایران در خالل جنگ جهانی اول )۱۱۱۲-۱۱۱۴ میالدی( به اشغال […]

سوالات اموزش و توسعه با جواب

سوالات تستی و تشریحی اموزش و توسعه با جواب دانلود فایل                               سوالات اموزش و توسعه با جواب گارنده مقاله در صدد بود که برابر استاندارد یک کار پژوهشی، با آمار و ارقام و به صورت مصور محدودیت ها و محرومیت […]

دانلود کتاب روش تحقیق در علوم ورزشی

جزوه تایپ شده روش تحقیق در علوم ورزشی دانلود فایل                               دانلود کتاب روش تحقیق در علوم ورزشی منابع شناخت منابع شناخت به دو دسته مهم روش های علمی و غیر علمی تقسیم بندی می شوند هرکدام شامل موارد زیر است: […]

دانلود سوالات تشریحی اصول سرپرستی

دانلود سوالات تشریحی اصول سرپرستی دانلود فایل                           دانلود سوالات تشریحی اصول سرپرستی روش سخنرانی ۱۱ -روش طوفان ذهنی ۱۲ -روش پرسش و پاسخ ۱۳ -روش ایفای نقش ۱۴ -مطالعه موردی با تاکید بر مشکلات جاری سرپرستها با بحث و تبادل نظر و […]

دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۲

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی ۲ دانلود فایل                               دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی ۲ گفتار اول- قواعد حل تعارض قوانین و قواعد مادی در مسئله تعارض قوانین بین دو دسته از قواعد تفاوت قائل می شوند که […]

دانلود کتاب سازمان های دولتی

جزوه تایپ شده سازمان های دولتی دانلود فایل                                   دانلود کتاب سازمان های دولتی برای اهداف متعالی مت د میشوند. ۹ .دائما در حال یادگیری. ۱۱ .تعادل بین زندگی کاری و زندگی شخصی برقرار میکنند. سازمانهای پویا : سازمانهای […]