سوالات تستی زیست شناسی دهم تجربی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات تستی زیست شناسی دهم تجربی

نورون حسی همان نورونی است که در نخاع قرار دارد و پیام های حسی را به سمت مراکز
فرماندهی ارسال می کند .
نورون های رابط یا بینابینی به دو دسته تقسیم می شوند :
(۱نورون هایی که آکسون آن ها هرگز ماده خاکستری را ترک نمی کند و فاقد میلین هستند و فقط
در ماده خاکستری ارتباط بین قسمت های مختلف را بر قرار می کند. ط به این نورون ها، نورون راب
ناحیه ای نیز گفته می شود . سوالات تستی زیست شناسی دهم تجربی
(۲نورون های که شبیه نورون های حرکتی بوده و پیام را از یک قسمت سیستم عصبی مرکزی به
جای دیگرمی برند. این نورون ها می توانند دارای میلین باشند. به نورون ها ، نورون های رابط
فرافکن گفته می شود .
از نظر ظاهری:
ها را بهبر اساس شکل ظاهری نورون تک قطبی، تک قطبی کاذب، دوقطبی، چندقطبیتقسیم بندی می
کنند. سوالات تستی زیست شناسی دهم تجربی
در نورون تک قطبی،از یک قسمت سلولی یک شاخه خارج می شود و بعد به چند شاخه تقسیم می
گردد .
در نورون تک قطبی کاذب :قسمت خارج شده از سلول به دو شاخه تقسیم می شود و به شکل T در
می آید .
در های چند قطبینورون نیز چندین شاخه از آن ها خارج می شود . سوالات تستی زیست شناسی دهم تجربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *