جزوه مدیریت مالی ارشد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدودیتها در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
۱-نسبتهای مالی معموال در یک تاریخ مشخص، محاسبه میشوند و روند آتی را در محاسبات لحاظ نمیکند.دانلود کتاب مدیریت مالی ارشد
۲ -نسبتها بر اساس اطالعات تاریخی محاسبه میشوند و تعمیمپذیری آنها به آینده و صورت تغییرشرایط
چندان منطقی بهنظر نمیرسد.
۳ -نسبتهای مالی، تابع روشها و اصول حسابداری بوده و شرکتها میتوانند به سهولت از روشهایی
استفاده کنند که نسبتها را تغییر دهد.
۴ -نسبتها فقط یک معیار کمی ارائه میکنند ولی دربارهی ویژگیهای کیفی توضیحی ارائه نمیکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *