دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما PDF

دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما PDF

دانلود کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دچار انحطاط شود. در یک کلام، این هوش است که وقتی ذهن عینی به حالت ت01445241ق یا در حالت خواب آلوده در میآید ظاهر میشود.
ذهن ذهنی شما بدون استفاده از اندامهای طبیعی بینایی میبیند. ظرفیت روشنبینی و بصیرت دارد. ذهن ذهنی شما میتواند بدن شما را ترک کند، به سرزمینهای دور سفر کند و اطلاعاتی را بارها با دقیقترین و صادقترین شخصیت بازگرداند. از طریق ذهن ذهنی خود میتوانید افکار دیگران را بخوانید، محتوای پاکتهای مهر و موم شده و گاوصندوقهای بسته را بخوانید. ذهن ذهنی شما توانایی درک اندیشههای دیگران را بدون استفاده از ابزار عادی ارتباطی دارد. خیلی مهم است که ما تعامل ذهن عینی و ذهنی را برای یادگیری هنر واقعی دعا درک کنیم.
ذهن ناخودآگاه نمیتواند مانند ذهن خودآگاه شما استدلال کند
ذهن ناخودآگاه شما نمیتواند بحث برانگیز باشد. از این رو، اگر پیشنهادهای اشتباهی به آن بدهید، آنها را درست میپذیرد و ادامه میدهد تا آنها به عنوان شرایط، تجربیات و رویدادها به سرانجام برسند. همه چیزهایی که برای شما اتفاق افتادهاند بر اساس افکار متأثر از ذهن ناخودآگاه شما از طریق اعتقاد هستند اگر مفاهیم غلطی را به ذهن ناخودآگاه خود منتقل کردهاید، روش مطمئن غلبه بر آنها تکرار افکار سازنده و هماهنگ است که به طور مکرر تکرار میشوند، که ذهن ناخودآگاه شما آنها را میپذیرد، بنابراین عادات فکری و زندگی جدید و سالم را برای ذهن ناخودآگاه شما شکل میدهد زیرا ذهن ناخودآگاه شما جای عادت است.
تفکر عادی ذهن آگاه شما شیارهای عمیقی در ذهن ناخودآگاه شما ایجاد میکند. اگر افکار عادی شما هماهنگ، صلحآمیز و سازنده باشد، این برای شما بسیار مطلوب است.
اگر به ترس، نگرانی و سایر اشکال مخرب فکر فرو رفتهاید، راه حل این است که قادر مطلق ذهن ناخودآگاه خود را بشناسید و فرمان آزادی، خوشبختی و سلامتی کامل را صادر کنید. ذهن ناخودآگاه شما، با خلاقیت و یکسان بودن با منبع الهی خود، در ایجاد آزادی و سعادت، که شما به طور جدی تصمیم گرفتهاید، پیش خواهد رفت. دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما PDF
قدرت فوق العاده تلقین
اکنون باید درک کنید که ذهن آگاه شما “نگهبان دروازه” است و عملکرد اصلی آن محافظت از ذهن ناخودآگاه شما در برابر برداشتهای غلط است. شما اکنون از یکی از قوانین اساسی ذهن، آگاه هستید: ذهن ناخودآگاه شما قابل تلقین است. همانطور که میدانید، ذهن ناخودآگاه شما مقایسه نمیکند، یا تضاد ایجاد نمیکند، و همچنین استدلال نمیکند و خودش فکر نمیکند. این عملکرد اخیر به ذهن آگاه شما تعلق دارد. این به سادگی به برداشتهایی که ذهن آگاه شما به آن داده است واکنش نشان میدهد. این اولویت یک عمل را نسبت به روش دیگر نشان نمیدهد.
در زیر نمونهای کلاسیک از قدرت فوق العاده تلقین است. فرض کنید به یک مسافر با ظاهر ترسو در کشتی نزدیک شدهاید و چیزی شبیه این به او میگویید: “شما خیلی مریض به نظر میآیید. چهقدر رنگ پریده هستید! احساس میکنم که دریا زده شدهاید. بگذارید به شما تا کابینتان کمک کنم.” مسافر رنگ پریده میشود. تلقین شما در مورد دریا، خود را با ترس و پیش بینیهای خودش مرتبط میکند. او کمک شما را تا اسکله قبول میکند و در آنجا تلقین منفی شما که توسط وی پذیرفته شد، محقق میشود.
واکنشهای مختلف به همان تلقین
درست است که افراد مختلف به دلیل شرطی شدن ذهن ناخودآگاه یا اعتقادشان، به روشهای مختلفی به یک تلقین واکنش نشان میدهند. به عنوان مثال، اگر پیش یک ملوان در کشتی بروید و با دلسوزی به او بگویید، “عزیزم، خیلی خوب به نظر نمیرسی. مریض نیستی؟ به نظر من انگار دریا زده شدهای” دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما PDF
با توجه به خلق و خویش یا به “شوخی” شما میخندد، یا یک واکنش کمی را نشان میدهد. تلقین شما در این مورد نشنیده گرفته شد زیرا تلقین شما در دریا در ارتباط با مصونیت خودش از آن بود. بنابراین، نه ترس یا نگرانی، بلکه اعتماد به نفس را فرا میخواند.
فرهنگ لغت میگوید تلقین یک عمل یا نمونهای از قرار دادن چیزی در ذهن فرد است، روند ذهنی که توسط تفکر یا ایده تلقین شده، شما را سرگرم میکند، به شما میقبولاند یا به مرحله اجرا میگذارد. باید به یاد داشته باشید که یک تلقین برخلاف میل ذهن آگاه نمیتواند چیزی را به ذهن ناخودآگاه تحمیل کند. به عبارت دیگر، ذهن آگاه شما قدرت رد تلقین داده شده را دارد. در مورد ملوان، او هیچ ترسی از دریانوردی نداشت. او خود را نسبت به مصونیت خود متقاعد کرده بود و این تلقین منفی کاملاً قدرت برانگیختن ترس را نداشت.
تلقین دریا زدگی به مسافر دیگر، ترس مستقیم او از دریا زدگی را برانگیخت. هر یک از ما ترسهای درونی، اعتقادات و عقاید خاص خود را داریم و این مفروضات درونی بر زندگیمان حاکم هستند. یک تلقین به خودی خود قدرت ندارد مگر اینکه از نظر ذهنی توسط شما پذیرفته شود. این امر باعث میشود تا قدرت ناخودآگاه شما به روشی محدود و محصور با توجه به ماهیت تلقین، جریان یابد.
چگونه بازوی خود را از دست داد
من هر دو یا سه سال یک سری سخنرانی در انجمن حقیقت لندن در کاکستون هال برگزار میکنم. این، انجمنی است که من چندین سال پیش تاسیس کردم. دکتر Evelyn Fleet، مدیر، درباره مقالهای به من گفت که در روزنامههای انگلیسی با قدرت تلقین مطرح شد. این تلقینی است که یک شخص در طی مدت حدود دو سال به ذهن ناخودآگاه خود داد: “من بازوی راست خود را میدهم تا ببینم دخترم بهبود یافته است.” به نظر میرسید که دخترش نوعی مشکل شدید آرتروز همراه با نوعی بیماری پوستی غیرقابل درمان دارد. معالجه پزشکی نتوانسته بود شرایط را تسکین دهد و پدر اشتیاق شدیدی به بهبودی دخترش داشت و خواسته خود را در کلماتی که فقط نقل شد بیان کرد.
دکتر Evelyn Fleet گفت که مقاله روزنامه اشاره کرده است که یک روز خانواده سوار ماشین شده بودند که ماشین آنها با ماشین دیگر برخورد کرد. بازوی راست پدر از ناحیه شانه قطع شد و بلافاصله آرتروز و بیماری پوستی دختر از بین رفت. دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما PDF
شما باید اطمینان حاصل کنید که به ذهن ناخودآگاه خود تلقین کنید، که باعث بهبود، برکت، تعالی و الهام بخشیدن از همه راههای شما میشود. به یاد داشته باشید که ذهن ناخودآگاه شما نمیتواند شوخی کند. آنچه را که میگویید عملی میکند.

چگونه تلقین به خود ترس را از بین میبرد
تصاویری از تلقین به خود: تلقین به خود به معنای تلقین چیزی مشخص و خاص برای خودش است. هربرت پارکین، در دفترچه راهنمای عالی تلقین به خود (هربرت پارکین، تلقین به خود (لندن: فاولر ، ۱۹۱۶))، حادثه زیر را ثبت میکند. این یک جنبه سرگرم کننده دارد، به طوری که شخصی آن را به یاد میآورد “یک بازدید کننده از نیویورک در شیکاگو به ساعت خود نگاه میکند، که یک ساعت جلوتر از ساعت شیکاگو تنظیم شده است و به یکی از دوستان شیکاگو میگوید ساعت دوازده است. با توجه به تفاوت زمان بین شیکاگو و نیویورک، به شخص اهل نیویورک میگوید که او گرسنه است و باید به ناهار برود. ” دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما PDF