جزوه تایپ شده سیستم های کنترل انبار

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب سیستم های کنترل انبار

 

انواع سند های اصلی انبار:
در زیر به شرح چند نمونه از اسناد مهم انبار می پردازیم:
رسید موقت انبار
فرمی است موقت و ارزش آن تا صدور رسید قطعی انبار است و زمانی از آن استفاده می شود که نیاز به انجام پروسه هایی
برای امکان صدور رسید قطعی الزم باشد، عموماً رسید موقت انبار جهت کنترل اقالم از نظر مقداری و کیفی قبل از رسید
دائم صادر می شود، این فرم از نظر حسابداری مبنای عملیات نمی باشد. هرگاه کاالیی وارد انبار می شود ابتدا رسید موقت
شده بعد از انجام کنترل های الزم رسید قطعی و دائم صادر می شود. دانلود کتاب سیستم های کنترل انبار
رسید انبار)قبض انبار(
از مهم ترین اسناد رایج انبار است و به آن رسید دائم هم می گویند، انبار به محض این که کاالیی تحویل گرفت، اقدام به
تکمیل و صدور رسید انبار بعد از رسید موقت و کنترل های الزم می نماید. این رسید به منزله تایید نهایی تحویل کاال تلقی
می شود. دانلود کتاب سیستم های کنترل انبار
برگ درخواست کاال از انبار
برای این که هر واحدی اعم از واحدهای تولیدی و غیر تولیدی اجناس مورد نیاز خود را از انبار دریافت کند، بوسیله ی
تکمیل فرم درخواست کاال تقاضای خود را به اطالع انبار می رساند. فرم در خواست کاال از انبار تکمیل و به امضای واحد
متقاضی رسیده و توسط مدیر مربوطه تائید و برای تحویل گرفتن اجناس مورد نیاز به انبار مربوطه مراجعه می شود .
انبادار بر حسب موجودی و مشخصات اجناس یا کاالی مورد تقاضا و صحت برگ درخواست کاال از انبار چنانچه اجناس یا
کاالی مورد تقاضا موجود باشد اقدام به تحویل کاالی درخواستی متقاضی و صدور سند حواله انبار می نماید، در غیر
اینصورت در صورت نداشتن موجودی اقدام به تهیه و تنظیم فرم درخواست خرید کاال و ارجاع آن به واحد تدارکات و
خرید می نماید. دانلود کتاب سیستم های کنترل انبار
حواله انبار:
از مهم ترین اسناد رایج دیگر انبار حواله انبار است، انبار بعد از دریافت فرم درخواست کاال از انبار و تحویل هرگونه کاال از
انبار به واحدهای متقاضی یا خریداران و خروج کاال از انبار اقدام به صدور سند حواله نموده و این سند به منزله تایید نهایی
خروج کاال از انبار می باشد و در حسابداری انبار ریالی و ثبت سند می گردد. دانلود کتاب سیستم های کنترل انبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *