جزوه تایپ شده سازه های اسکلت فلزی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب سازه های اسکلت فلزی

وقتی که در اثر لنگر وارده بر مقطع تنش کششی ایجاد شده در بتن ا ز مقدار ماکـسیمم قابـل تحمـل آن
بیشتر شود، مقطع در قسمت کششی خود دچار ترک میشود . در این حالت دیگـر در جهـت اطمینـان از
مقاومت کششی بتن صرفنظر میکنیم . حال اگر مقـدار تـنش ماکـسیمم فـشاری ایجـاد شـده در مقطـع از
مقدار ۵fc.0)نصف مقاومت فشاری بتن) کمتر باشـد، رفتـار بـتن در ناحیـه فـشاری بـه صـورت خطـی
خواهد بود و توزیع تنش نیز به تبع آن در ناحیه خطی میباشد . اگر علاوه بر این شـرایط مقـدار تـنش در
آرماتورهای کششی مقطع کمتر از تـنش تـسلیم باشـد بـه ایـن حالـت رفتـاری بـتن در خمـش ، حالـت
الاستوپلاستیک گفته میشود. در اینجا جهت معادلسازی فولاد با بتن مقدار کل سطح مقطع آرماتورهای
فولادی را در ضریب n ضرب میکنیم. (در اینجا چون از بتن کششی که آرماتورها نیز در آن ناحیه قرار
دارند صرفنظر میکنیم به جای ضریب ۱-n از ضریب استفاده میکنیم ). در قـسمت کشـشی بـتن در ایـن
حالت تنها نیروی ناشی از آرماتورها (Fs ( وجود دارد

دانلود کتاب سازه های اسکلت فلزی

 

با توجه به اینکه مقطع از دو مصالح مختلف است ( بـتن و فـولاد ) لازم اسـت یکـی از ایـن دو مـصالح
به عنوان مصالح مبنا انتخاب شده و مصالح دوم به آن تبدیل شود .
در اینجا بتن به عنوان مبنا انتخاب شده و فولاد به صورت یک مقطع مستطیلی بتنی با سطح مقطع (۱-n(
برابر سطح مقطع اولیه خود جایگزین می شود . n نسبت مدول الاستیسیته فـولاد بـه بـتن اسـت کـه ایـن
نسبت معمولاً در محدوده ۸ تا ۱۰ متغیر است ، پس از این تبدیل بـرای مقطـع ج دیـد مطـابق روشـهای
معرفی شده در مقاومت مصالح محور خنثی گشتاور دوم اینرسی و منحنی توزیع تنش محاسبه می شود .
(در اینجا با توجه به اینکه فولاد خود فضایی را اشغال میکند که از حجم بتن کششی بـاربر میکاهـد، بـه
جای n برابر سطح مقطع آرماتور را برای معادلسازی با بتن در ۱-n ضرب میکنیم) دانلود کتاب سازه های اسکلت فلزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *