دستور کار آزمایشگاه اپتیک

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود دستور کار آزمایشگاه اپتیک

هرگاه یک دسته پرتو نورانی موازی به آینه بتابد پرتوهای بازتابیده یا امتداد آنها در نقطه ای به نام کـانون یکـدیگر را قطـع مـی کننـد .
مکان هندسی کانونها را سطحکانونی و محل تقاطع آن با محور اصلی را کانون اصلی می گویند . کانون اصلی بین رأس و مرکز آینه به
دانلود دستور کار آزمایشگاه اپتیک
رابطه(۳ (برای آینه محدب نیز صحیح است . قسمت جلوی آینه را ناحیه حقیقی و پشت آن را ناحیه مجازی گویند . جسم و تصویر و
کانون هر کدام درناحیهحقیقی باشند در فرمول مثبت و اگر در ناحیه مجازی باشند در فرمول منفی محسوب می شوند.

عدسی
عدسی جسم شفافی است که م حدود به دو سطحکروییا تقریبا ” کر وی است . اگروسط عدسی کلفت تر از کناره آن باشد، عدسـی
همگراست و آن راکوژ (محدب) می نامند و اگر وسط عدسی نازک تر از کناره آن باشد، عدسی واگراست و آن را کـاو (مقعـر ) مـی
نامند.
محور تقارن عدسی، که از مراکز انحنای دو سطح کروی می گذرد، محور اصلی عدسی نامیده می شود. دانلود دستور کار آزمایشگاه اپتیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *